Verbonden partijen

MGR

Afspraken over ad hoc informatievoorziening

Er is een informatieprotocol opgesteld waarin staat aangegeven welke informatie de gemeenten wanneer kunnen verwachten vanuit de MGR en de daaronder vallende modules. Dit protocol stelt de gemeenten in staat om toezicht uit te oefenen op het functioneren van de MGR.

Overige informatievoorziening
Naast de beschreven formele planning- en controlcyclus voorziet de MGR de deelnemende gemeenten ook op allerlei andere manieren van informatie, zowel passief als actief. Op basis van de regeling is het bestuur van de MGR verplicht de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten ongevraagd alle informatie te verschaffen die voor een juiste beoordeling van het door het bestuur gevoerde en te voeren beleid nodig is. Daarnaast kan een gemeenteraad ‘haar’ vertegenwoordigers in het algemeen bestuur ter verantwoording roepen en om inlichtingen vragen. Eén van de rekenkamers van de deelnemende gemeenten kunnen ook besluiten een onderzoek in te stellen naar de MGR, uiteraard wordt daar op dat moment aan mee gewerkt. Een groot gedeelte van de informatie waar in de vorige alinea over wordt gesproken, geven we via de planning- en controlcyclus. In de MGR staat daarnaast dat het algemeen bestuur een uitvoeringsbeleidsplan, doorvertaald in een uitvoeringsbeleidsprogramma kan vaststellen, waarin het beleid dat zij wil uitvoeren in grote lijnen wordt aangegeven. Het is niet noodzakelijk om dit plan vast te stellen voor het AB, zij kan zelf besluiten of zij dit nodig acht. Als het algemeen bestuur deze documenten wenst vast te stellen, stelt zij de raden wel eerst in de gelegenheid een zienswijze in te dienen, conform de procedure die is beschreven in het vorige hoofdstuk voor de begroting. Naast deze momenten geven we aan de plicht tot verschaffing van informatie vorm door vergaderingen, vergaderstukken en besluiten van het algemeen bestuur openbaar te laten zijn. Hiervoor benutten we de website: regiorvn.nl. Hetzelfde geldt voor de vergaderingen en stukken van de agendacommissie, ook die zijn openbaar en op deze website te vinden. Dit zullen niet de enige momenten zijn dat gecommuniceerd wordt door de MGR naar de gemeenten, maar voor het overige is het niet goed mogelijk om vooraf aan te geven hoe we communiceren over de MGR. In specifieke situaties waarin informatievoorziening naar de gemeenten nodig of wenselijk wordt geacht, wordt besloten hoe dit het beste kan plaatsvinden. Daarbij kan gedacht worden aan het plaatsen van een nieuwsbericht op de website, het verzenden van een brief naar de colleges en/of raden in de regio of het organiseren van een informatiebijeenkomst. Keuzes ten aanzien hiervan maken we in nauw overleg met de agendacommissie, zodat raadsleden zo goed mogelijk bediend worden. Een voorbeeld van deze werkwijze is de organisatie van raadsconferenties.

Deze pagina is gebouwd op 10/04/2021 13:56:50 met de export van 10/04/2021 12:45:47