Verbonden partijen

MGR

Algemene informatie

In dit specifiek kader wordt ingegaan op de verbonden partij MGR regio Rijk van Nijmegen (verder te noemen: MGR). De MGR is per 1 juli 2014 opgericht om verder vorm te geven aan de samenwerking in het Rijk van Nijmegen. Ten tijde van het schrijven van dit kader nemen zeven gemeenten deel aan de MGR: Beuningen, Druten, Berg en Dal, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen en Wijchen.

1.1. Algemene informatie
In de aanloop naar de invoering van de Participatiewet stonden de bestuurders in het Rijk van Nijmegen voor de concrete vraag hoe de samenwerking rond de Participatiewet in te richten.  Geconstateerd werd dat samenwerking in de regio alleen nog maar belangrijker wordt. Het werd van belang geacht om niet steeds voor deze nieuwe samenwerkingsvormen nieuwe constructen op te richten. Daarom is gekozen voor een modulaire regeling waar meerdere uitvoeringsmodules onder kunnen vallen. Daarbij is afgesproken dat niet alle gemeenten aan iedere vorm van samenwerking hoeven deel te nemen. De MGR is daarmee een uitvoeringsorganisatie, maar heeft bij de oprichting ook de opdracht meegekregen om een platform te zijn voor regionale afstemming en overleg.

Module WerkBedrijf
Op 1 januari 2015 is de eerste module van de MGR van start gegaan: het WerkBedrijf. De gemeente is verantwoordelijk voor uitvoering van de Participatiewet. Het 'inkomen'-deel (uitkeringen verstrekken) doen we als gemeente voor de eigen inwoners. Het 'werk'-deel pakken we regionaal op, deze taken zijn neergelegd bij WerkBedrijf. Het doel van deelname aan de module WerkBedrijf is het in regionaal verband uitvoeren van gemeentelijke taken op het gebied van arbeidsbemiddeling.  

Module ICT Rijk van Nijmegen (iRvN)
Op 1 januari 2016 is de tweede module gestart: ICT Rijk van Nijmegen (iRvN).  De ICT-samenwerking is de basis  voor verdere samenwerking op dit onderwerp in de regio Rijk van Nijmegen. Een samenwerking op de ‘harde’ ICT is de eerste focus. De huidige gemeentelijke netwerken zijn inmiddels, via glasvezelverbindingen, gekoppeld tot één netwerk dat centraal beheerd wordt.

De iRvN is najaar 2015 begonnen met de ICTdienst (infrastrucuur, mobiele telefonie en kantoorautomatisering) voor Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Nijmegen en Mook & Middelaar en december 2016 is daar Wijchen aan toegevoegd. Nijmegen heeft mei 2016 ook een deel van het functioneel beheer overgedragen (die delen van het sociaal en generiek domeinapplicaties technisch/functioneel ondersteunen).

De in 2015 vastgestelde globale Productie/dienstencatalogus is per 2021 geactualiseerd met actuele producten/diensten voor de regionale infrabeheer. Er is per 2021 tevens een actueel afsprakenkader voor het onderdeel functioneel applicatiebeheer, dat m.n. voor Nijmegen gerealiseerd wordt en nog zeer beperkt voor de regio.

Op de website www.regiorvn.nl vindt u nadere informatie en beschikbare documenten.

Deze pagina is gebouwd op 10/04/2021 13:56:50 met de export van 10/04/2021 12:45:47