Verbonden partijen

MGR

Doelstelling gemeente

Alle gemeenten staan voor grote opgaven door uitbreiding van het takenpakket, decentralisaties in het sociaal domein, bezuinigingsdoelstellingen en zich veranderende verhoudingen tussen lokaal bestuur en plaatselijke samenleving. Samenwerking tussen gemeenten is essentieel om hier op een goede manier vorm aan te kunnen geven. We hebben belang bij deelname aan de twee specifieke modules waar we nu aan deelnemen, onderstaand lichten we dit per module toe.

Met het Werkbedrijf worden door de deelnemende gemeenten, het UWV en andere organisaties de handen ineen geslagen om de doelstellingen uit de Participatiewet te realiseren. Eén regeling voor de kwetsbaren op de arbeidsmarkt waarbij zoveel mogelijk mensen aan de slag gaan bij reguliere werkgevers. Het is een bijzonder samenwerkingsverband omdat hiermee het afbreken van de schotten tussen de verschillende regelingen, wordt door vertaald naar de uitvoeringsorganisatie.

Voor ICT is de doelstelling kennis delen met regio gemeenten, hun kwetsbaarheid verkleinen en samen werken aan minder meerkosten voor ICT-diensten, waren de oorspronkelijke doelstelling voor de oprichting van de IRVN. Daar zat geen concreet meetbare doelstelling of baat voor alleen de gemeente Nijmegen in opgesloten. De toevoeging van het functioneel beheer deel, had in de afweging in 2016 als doel de jonge organisatie meer body/kennis mee te geven. De regiogemeenten waren niet in staat deze functies indertijd te ontvlechten, te centraliseren in eigen organisatie en daarmee evenmin in de gelegenheid die op korte termijn over te dragen.

Inmiddels heeft de landelijke ontwikkeling in VNG verband plaats gevonden via het programma Samen Organiseren om alle informatievoorzieningen voor gemeenten op dezelfde informatiekundige visie te gaan gronden en meer gezamenlijke producten te ontwikkelen en/of in te kopen. De komende jaren starten we met de opbouw van deze visie Common Ground en iRvN is betrokken bij deze ontwikkeling qua beheer ondersteuning. Dat het werk voor iRvN wijzigt is duidelijk, de richting is nog volop in ontwikkeling.

In 2021 is een onderzoek gestart om een evaluatie te houden op de oorspronkelijke doelstelling van de iRvN en een doorkijk te maken naar de toekomst voor de digitale transformatie van de regio. Dit wordt door een onafhankelijke partij uitgevoerd en eind 2021 is het resultaat en advies te verwachten.

1.3. Aanvullende informatie
De MGR kent tot heden twee modules: het WerkBedrijf en ICT Rijk van Nijmegen (iRvN).
Onderstaand geven we kort meer informatie over deze twee modules.

WerkBedrijf
Het doel van deelname aan de module WerkBedrijf is het in regionaal verband uitvoeren van gemeentelijke taken op het gebied van arbeidsbemiddeling. De gemeente is verantwoordelijk voor uitvoering van de Participatiewet. Het 'inkomen'-deel (uitkeringen verstrekken) doen we als gemeente voor de eigen inwoners. Het 'werk'-deel doen we regionaal, deze taken zijn neergelegd bij WerkBedrijf. WerkBedrijf is een samenwerkingsverband van gemeenten, UWV, sociale werkvoorziening (SW-bedrijf Breed) en aanbieders van arbeidsmatige dagbesteding. De gemeenten hebben samen een GR opgericht; UWV en andere partners zijn geen formele partij bij deze GR, maar werken wel samen met WerkBedrijf.

Er zijn verschillende redenen om deel te nemen aan deze verbonden partij:

  • Voor een effectieve dienstverlening op het gebied van arbeidsbemiddeling, zijn de werkgevers in de regio van groot belang. We willen 'één gezicht' naar deze werkgevers hebben. In plaats van meerdere gemeenten, een SW-bedrijf, UWV en aanbieders van dagbesteding, heeft een werkgever te maken met één organisatie: WerkBedrijf.
  • Arbeidsbemiddeling is niet aan gemeentegrenzen gebonden; door deel te nemen aan de verbonden partij WerkBedrijf, kunnen we regionaal werken. We sluiten op deze manier ook aan op de (landelijke) indeling van arbeidsmarktregio's. Dit maakt de samenwerking met UWV, werkgevers- en werknemersorganisaties en partners vanuit het onderwijs gemakkelijker.
  • De Wsw werd in onze regio uitgevoerd door Breed, een GR waarin (bijna) dezelfde gemeenten participeerden. Deze GR (het SW-bedrijf Breed) is opgenomen in de MGR/WerkBedrijf.
  • Eén relatief grote organisatie voor arbeidsbemiddeling (in plaats van een relatief kleine gemeentelijke organisatie) biedt voordelen ten aanzien van kwaliteit, continuïteit en expertise. Overigens is dit voordeel voor een grote gemeente als Nijmegen kleiner dan voor de kleinere gemeenten.

Met deelname aan deze verbonden partij willen we het volgende bereiken:

  • Zo hoog mogelijke uitstroom naar werk vanuit een uitkering op grond van de Participatiewet ('bijstand').
  • Zo veel mogelijk kansen op werk bieden aan mensen met een arbeidsbeperking.
  • Werk bieden aan mensen met een SW-dienstverband, met daarbij als doel om de kosten en opbrengsten van het SW-bedrijf zo veel mogelijk in evenwicht te brengen (zodat de gemeentelijke aanvulling op de rijkssubsidie zo laag mogelijk is.)

ICT Rijk van Nijmegen (iRvN)
ICT Rijk van Nijmegen beheert, exploiteert en ontwikkelt de technische ICT-infrastructuur (incl.
telefonie) van en voor de gemeenten in de regio Rijk van Nijmegen. Deze werkzaamheden zijn ondersteunend aan al de ontwikkelingen van de informatievoorziening welke de
deelnemers als lokale overheid de komende jaren (al dan niet gezamenlijk) zullen moeten realiseren.
De iRvN heeft daarbij de belofte gedaan om een dienstverlening aan te bieden die minimaal gelijk is aan wat de aangesloten deelnemers in huis hadden voordat zij hun ICT-beheer bij de iRvN hadden
ondergebracht. Zoals in het Bedrijfsplan beschreven wil de iRvN als uitvoeringsorganisatie het verschil maken op de zogenaamde 4 K’s: Kwetsbaarheid, Kwaliteit, minder meerKosten, Kansen voor personeel.

Deze pagina is gebouwd op 10/04/2021 13:56:50 met de export van 10/04/2021 12:45:47