Verbonden partijen

MGR

Bestuurlijke en ambtelijke vertegenwoordiging

Binnen de MGR bestaan een aantal formele organen die we hier kort toelichten.

Algemeen Bestuur (AB)
Het Algemeen Bestuur is verantwoordelijk voor de algehele koers van de MGR en stelt bijvoorbeeld de begroting vast. Het Algemeen Bestuur bestaat uit 15 leden, de voorzitter inbegrepen. Dit zijn leden van de Colleges van Burgemeester en Wethouders van de deelnemende zeven gemeenten, zij worden benoemd door de raden in de regio. Nijmegen heeft drie leden afgevaardigd in het algemeen bestuur: burgemeester Bruls (tevens voorzitter van de MGR) en de wethouders Helmer en Esselbrugge.

De leden van het AB hebben het volgende stemrecht:
Deelnemende gemeente - aantal Leden - Aantal stemmen per bestuurslid
Berg en Dal - 2 - 11
Beuningen - 2 - 8
Druten - 2 - 6
Heumen - 2 - 5
Mook en Middelaar - 2- 3
Nijmegen - 3 - 36
Wijchen - 2 - 13
Totaal 15 leden 82 stemmen

Besluiten van het algemeen bestuur kunnen alleen genomen worden indien alle algemeen bestuursleden van minimaal drie gemeenten instemmen met het besluit en voldaan is aan een meerderheid van stemmen.

Dagelijks Bestuur (DB)
Uit het midden van het Algemeen Bestuur wordt het Dagelijks Bestuur gevormd, bestaande uit drie leden inclusief de voorzitter. Zij vertegenwoordigen in het Dagelijks Bestuur niet de gemeente waar ze burgemeester of wethouder zijn, maar zij nemen plaats in het DB namens het AB. Zij worden dan ook benoemd door en zijn verantwoording schuldig aan het AB. Voorzitter van het DB is namens de gemeente Nijmegen, burgemeester Bruls. Naast Nijmegen zijn ook Berg en Dal en Wijchen vertegenwoordigd in het DB.

Bestuurscommissies: Bestuurscommissie Werk
In de MGR is de mogelijkheid opgenomen om bestuurscommissies in te stellen. Dit is een bevoegdheid van het AB. Als het AB voornemens is een bestuurscommissie in te stellen, moeten eerst de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid worden gesteld wensen en bedenkingen kenbaar te maken. Het AB benoemt de leden van de bestuurscommissie, bepaalt welke bevoegdheden de bestuurscommissie heeft en wat de opdracht is van de leden van de bestuurscommissie.

Op dit moment kent de MGR één bestuurscommissie: de bestuurscommissie Werk. De leden van de bestuurscommissie Werk zijn de portefeuillehouders Werk van de deelnemende gemeenten. De bestuurscommissie wordt voorgezeten door het lid van het dagelijks bestuur met Werk in de portefeuille, in dit geval de wethouder van de gemeente Wijchen.

Adviescommissies: Agendacommissie
Het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter kunnen commissies van advies instellen.
Hiervoor is het niet nodig om eerst een zienswijze of wensen en bedenkingen op te halen bij de
deelnemende gemeenten. Van deze adviescommissies bepaalt het algemeen bestuur welke
samenstelling zij kent en welke bevoegdheden en faciliteiten zij krijgt.
De enige adviescommissie die we op dit moment kennen is de agendacommissie, die ook formeel is
opgenomen in de MGR. De Agendacommissie bestaat uit raadsleden van de zeven deelnemende
gemeenten en kent dus zeven leden, inclusief de voorzitter.

Ambtelijke ondersteuning
Voor wat betreft hun werkzaamheden in het dagelijks bestuur van de MGR, ontvangen de Nijmeegse
wethouders net als de andere DB-leden ondersteuning in de voorbereiding voor de vergaderingen door de ambtelijke organisatie van de MGR. De ondersteuning van wethouder Werk en Inkomen voor de bestuurscommissie Werk gebeurt zowel door de ambtelijke organisatie van de MGR als door het programma Werk en Inkomen van de gemeente Nijmegen.
De Nijmeegse AB-leden worden als volgt ondersteund: voorafgaand aan de AB overleggen (5x per jaar) worden de stukken ambtelijk (inhoudelijke en financieel) voorbereid en via portefeuillehouders naar het college geleid. AB-leden stemmen onderling af over de Nijmeegse standpunten, waar nodig wordt een collegebesluit voorbereid.

specifiek IRVN
Directeur IRVN legt direct verantwoording af aan AB en DB van MGR.
De kring van Gemeentesecretarissen Rijk van Nijmegen vormt de ambtelijk opdrachtgever aan iRvN en het regionaal Strategische overleg iRvN (CIO/hoofden bedrijfsvoering) zorgt voor advisering opdrachtformulering en realisatie rond thema’s die in gezamenlijkheid worden gedaan (met name informatieveiligheid waarbij de regionale CISO’s een adviesrol vervullen en regionale inkoop en implementatie bv kantoorautomatisering, telefonie en generieke producten als veilig mailen).

Binnen de Nijmeegse organisatie is afdeling PIF, hoofd PIF en de CIO en hoofd Ontwikkeling I&A verantwoordelijk voor de invulling van de opdrachtgeversrol en zij sturen het strategische overleg aan Nijmegen-iRvN (deel functioneel beheer) en Nijmegen en regiogemeenten naar iRvN (Infradeel). Daarnaast wordt sinds 2018 het tactisch en operationeel overleg vorm gegeven en ingevuld met vaste vertegenwoordiging aan Nijmeegse zijde (tactisch=  hoofd Geo/data-informatie en strategische informatie adviseur) en operationeel (diverse medewerkers afhankelijk van thema binnen de I-bureaus van PIF).

Deze pagina is gebouwd op 10/04/2021 13:56:50 met de export van 10/04/2021 12:45:47