Verbonden partijen

MGR

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Taken en bevoegdheden

In het dagelijks bestuur zit een bestuurder van de gemeente Nijmegen, tevens voorzitter, burgemeester Bruls.

Bestuurscommissies: Bestuurscommissie Werk
In de MGR is de mogelijkheid opgenomen om bestuurscommissies in te stellen. Dit is een bevoegdheid van het AB. Als het AB voornemens is een bestuurscommissie in te stellen, moeten eerst de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid worden gesteld wensen en bedenkingen kenbaar te maken. Het AB benoemt de leden van de bestuurscommissie, bepaalt welke bevoegdheden de bestuurscommissie heeft en wat de opdracht is van de leden van de bestuurscommissie. De MGR kent één bestuurscommissie: de bestuurscommissie Werk. De leden van de bestuurscommissie Werk worden gevormd door de portefeuillehouders Werk van de deelnemende gemeenten, de bestuurscommissie wordt voorgezeten door het lid van het dagelijks bestuur met Werk in de portefeuille, in dit geval de wethouder van Wijchen.

Adviescommissies: Agendacommissie
Het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter kunnen commissies van advies instellen. Hiervoor is het niet nodig om eerst een zienswijze of wensen en bedenkingen op te halen bij de deelnemende gemeenten. Van deze adviescommissies bepaalt het algemeen bestuur welke samenstelling zij kent en welke bevoegdheden en faciliteiten zij krijgt. De enige adviescommissie die we op dit moment kennen is de agendacommissie, die ook formeel is opgenomen in de MGR. De Agendacommissie bestaat uit raadsleden van de zeven deelnemende gemeenten en kent dus zeven leden, inclusief de voorzitter.

Ambtelijke ondersteuning
Voor wat betreft hun werkzaamheden in het dagelijks bestuur van de MGR, ontvangt burgemeester Bruls net als de andere DB-leden ondersteuning in de voorbereiding voor de vergaderingen door de ambtelijke organisatie van de MGR. De ondersteuning van wethouder Werk en Inkomen in zijn lidmaatschap van de bestuurscommissie Werk gebeurt zowel door de ambtelijke organisatie van de MGR  als door het programma Werk en Inkomen van de gemeente Nijmegen.

De Nijmeegse AB-leden worden als volgt ondersteund: voorafgaand aan de AB overleggen (5x per jaar) worden de stukken ambtelijk (inhoudelijk en financieel) voorbereid en via portefeuillehouders naar het college geleid. De inbreng vanuit beide modules wordt daartoe samengebracht: coördinatie van deze inbreng, integrale advisering en gereedmaken stukken voor het college/raad geschiedt vanuit de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling.  AB-leden stemmen onderling af over de Nijmeegse standpunten, waar nodig wordt een collegebesluit voorbereid.

Frequentie van beoordeling van het functioneren van betrokken personen

Binnen de GR legt het dagelijks bestuur jaarlijks verantwoording af aan het algemeen bestuur door overlegging van het jaarverslag met de jaarrekening.
Binnen de constructie van de GR is er geen sprake van vaste momenten of items waarop het functioneren van vertegenwoordigers binnen de gemeenteraad specifiek wordt besproken. Dit hangt vooral samen met de bedrijfsmatige ontwikkelingen binnen de MGR. De jaarlijks terugkerende momenten zijn de momenten waarop de producten uit de planning & control-cyclus van de MGR worden behandeld in de gemeenteraad. Deze momenten bieden mogelijkerwijs aanknopingspunten voor een dergelijke discussie.

Reglementen

er zijn geen nadere reglementen

Instrumenten van Raad en/of college om invloed via bestuurlijke vertegenwoordiging of anderszins te doen gelden

Deze pagina is gebouwd op 10/04/2021 13:56:50 met de export van 10/04/2021 12:45:47