Verbonden partijen

Stichting RvN@ (i.o)

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Taken en bevoegdheden

Bestuur
 Het bestuur (dagelijks bestuur) is het beleidsbepalende orgaan en is belast met het besturen van de stichting. Het bestuur vergadert vier maal per jaar. De programmadirecteur is bij deze vergaderingen aanwezig voor verantwoording en beleidsontwikkeling. Het bestuur wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

Taken van het bestuur zijn:
- Vaststellen van het Meerjarenplan, het Jaarplan (inclusief begroting), en het jaarverslag (inclusief financiële verantwoording);
-  Strategische sturing op:

o De uitvoering van Jaar- en Meerjarenplan;

o Prioritering van de doelen en inzet van Programmabureau;

o De realisatie van de doelen en ambitie van RvN@ op basis van monitoring van de deelactiviteiten (‘Doen we de goede dingen?’ en ‘Doen we de dingen goed?’);

- Bewaken van de aansluiting van jaarplannen RvN@ met het beleid van de founding partners.

Het jaarplan en het jaarverslag en de jaarrekening worden jaarlijks na vaststelling gepubliceerd op de website van de stichting (www.rvnhub.nl\governance). Het bestuur wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

Een en ander is vastgelegd in een Bestuurs- en benoemingsreglement stichting RvN@ (www.rvnhub.nl/governance).

Raad van Advies
De RvA adviseert het bestuur met als doel richting geven en prioritering op de inzet van RvN@. De RvA heeft tevens tot doel het versterken en verbreden van het netwerk en de zichtbaarheid van RvN@ de inzet van de kennis en expertise van de leden van de RvA. Leden van de RvA kunnen deze rol bijvoorbeeld vervullen door op een Meeting of Mind hun kennis en netwerk te delen.
De RvA kan (niet-bindend) adviseren over Meerjarenplan en Jaarplan (inclusief begroting en jaarverslag) en wordt om goedkeuring gevraagd bij wijziging van statuten en zaken rondom fusie of ontbinding van de stichting.

De vergaderingen van de Raad van Advies worden voorgezeten door de voorzitter van het Bestuur en in de regel bijgewoond door het bestuur en de Programmadirecteur. De Raad van Advies vergadert in principe vier maal per jaar maar tenminste tweemaal per jaar. Een en ander is vastgelegd in een Reglement Raad van Advies stichting RvN@ (www.rvnhub.nl/governance).

Programmabureau, directeur en ondersteuningsorganisatie
Het programmabureau is een belangrijke spil in de beweging RvN@. De directeur van het programmabureau heeft de dagelijkse leiding van de stichting. De directeur wordt ondersteund door een assistent en communicatie-expert en kan gebruik maken van de verbindingskracht van Bestuur en Raad van Advies en de executiekracht van het Bouwteam. Samen faciliteren ze de beweging en geven aan welke ontwikkelingen nodig zijn voor de toekomst.

Frequentie van beoordeling van het functioneren van betrokken personen

De programmadirecteur legt jaarlijks verantwoording af aan het dagelijks bestuur door overlegging van het jaarverslag en de jaarrekening. Het functioneren van de programmadirecteur wordt jaarlijks met de voorzitter en het bestuurslid dat belast is met personeelszaken besproken.

Reglementen

Bestuur
In het Bestuur- en benoemingsreglement zijn de bestuursaangelegenheden nader uitgewerkt.  Dit reglement geeft nadere voorschriften, die de leden van het Bestuur bij de uitoefening van hun taken en functie zullen naleven. Voorts bevat het een aantal bepalingen voor de onderlinge relatie van het Bestuur en de Raad van Advies.

Raad van Advies
De werkwijze van de Raad van Advies is in een afzonderlijk reglement vastgelegd.
De Raad van Advies is een adviesorgaan en heeft geen juridische aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden. De Raad van Advies kan het bestuur van de Stichting adviseren over het realiseren van de missie, het vormen van beleid en verantwoording over het resultaat.
In het reglement zijn verder de gebruikelijke zaken als definities, samenstelling, taken en bevoegdheden, afspraken rondom vergaderingen, schorsing en ontslag geregeld.
Leden van de Raad van Advies ontvangen geen vergoeding. De kosten die leden van de Raad van Advies redelijkerwijs maken ten behoeve van de Stichting worden vergoed wanneer het bestuur hier vooraf in is gekend.

Directeur van het programmabureau en ondersteuningsorganisatie
Ook de taken en bevoegdheden van de directeur van het programmabureau zijn in een reglement vastgelegd.

Instrumenten van Raad en/of college om invloed via bestuurlijke vertegenwoordiging of anderszins te doen gelden

  • Het college benoemt een van de bestuurders in het dagelijks bestuur.
  • Het college besluit over de financiële bijdrage in de vorm van een subsidie van de gemeente aan de stichting.
  • De Nijmeegse raad heeft de bevoegdheid om zienswijze te geven ten aanzien van de deelname aan de stichting.
  • De wethouder Economie (Monique Esselbrugge - 2018) kan binnen het bestuur invloed uitoefenen op de onderwerpen die geagendeerd worden voor het bestuur en de raad van advies.
Deze pagina is gebouwd op 10/04/2021 13:56:50 met de export van 10/04/2021 12:45:47