Verbonden partijen

Stichting RvN@ (i.o)

Bestuurlijke en ambtelijke vertegenwoordiging

RvN@ is een stichting met een stichtingsbestuur, een raad van advies, een eigen ondersteuningsbureau met een programmadirecteur en 'doekracht' in de vorm van aanjagers van projecten, een bouwteam en RvN@LAB. De gemeente Nijmegen heeft zitting in en draagt bij aan het bestuur, het bouwteam en diverse projecten.  Meer informatie over de programma’s en projecten staat beschreven op de website www.rvnhub.nl.

Bestuur
Het Bestuur bestaat uit minimaal 3 en maximaal 7 bestuurders. Het bestuur kiest het aantal bestuurders. Drie bestuurders vanuit de deelnemende gemeenten (Nijmegen, één uit Oost en één uit West Rijk van Nijmegen), één bestuurder wordt benoemd door de directie van Rabobank Rijk van Nijmegen, één bestuurder vanuit een kennisinstelling, één bestuurder vanuit de MKB ondernemers en één bestuurder vanuit de groot zakelijke ondernemers. Voor de gemeente Nijmegen is de wethouder Economie (Monique Esselbrugge - 2018) door het college van burgemeester en wethouders benoemd als bestuurder.

Op 10 juli 2018 zijn de statuten van de stichting gewijzigd. Tot juli 2018 zaten er alleen partijen in het dagelijks bestuur die ook bijdragen aan de financiering van de stichting (Rabobank en deelnemende gemeenten). Nu is er voor gekozen om het bestuur in lijn met de triple helix samen te stellen, waarmee ook andere partijen deel kunnen nemen in het bestuur.

Programmabureau, directeur en ondersteuningsorganisatie
Het programmabureau is het uitvoerende orgaan van de beweging van RvN@. De directeur van het programmabureau heeft de dagelijkse leiding van de Stichting. De directeur wordt in ieder geval ondersteund door een programma-assistent en een communicatie-expert.
Afhankelijk van de jaarplanning van RvN@ en de daarbij benodigde kennis en expertise, kan de programmadirecteur besluiten tot het inhuren van extra ondersteuning. De programmadirecteur doet hiertoe jaarlijks een voorstel in het jaarplan.

Raad van Advies
Het Bestuur laat zich bijstaan door een Raad van Advies (RvA) en bestaat op dit moment uit vertegenwoordigers van de sectoren Zorg, Wonen, Onderwijs, Ondernemers, Studenten en de founding partners die niet vertegenwoordigd zijn in het bestuur.
De RvA adviseert het bestuur met als doel richting geven en prioritering op de inzet van RvN@. De RvA heeft tevens tot doel het versterken en verbreden van het netwerk en de zichtbaarheid van RvN@ de inzet van de kennis en expertise van de leden van de RvA. Leden van de RvA kunnen deze rol bijvoorbeeld vervullen door op een Meeting of Mind hun kennis en netwerk te delen.
De RvA kan (niet-bindend) adviseren over Meerjarenplan en Jaarplan (inclusief begroting en jaarverslag) en wordt om goedkeuring gevraagd bij wijziging van statuten en zaken rondom fusie of ontbinding van de stichting.

Bouwteam en achterban Bestuur en Raad van Advies
Naast het programmabureau is het Bouwteam georganiseerd. Dit team bestaat uit vertegenwoordigers van de founding partners van RvN@ (gemeenten en Rabobank), uit het onderwijs en zorg, en de directeur van het programmabureau. Overwogen wordt nog of andere sectoren, zoals de bouwsector in het kader van circulair bouwen, ook aan zou moeten sluiten. Besluitvorming hierover vindt later in 2020 plaats.
Het Bouwteam zorgt voor de concrete invulling van de inhoudelijke verbinding tussen de doelen en activiteiten van RvN@ en (de uitvoering van) de economische agenda van de regio. De economische agenda van de regio betreft voornamelijk de agenda’s van de founding partners. Indien relevant aangevuld met de (economische) agenda’s van de aangesloten sectoren.
Het programmabureau organiseert tenminste zesmaal per jaar een bijeenkomst met het Bouwteam. In het Bouwteam worden de resultaten besproken van de activiteiten en projecten in relatie tot de economische agenda van de regio en de individuele deelnemende partners. Daarnaast is het Bouwteam verantwoordelijk voor de uitvoering van actiepunten die volgen vanuit het bestuur en de raad van Advies. Ook wordt het Bouwteam benut bij het leggen van (nieuwe) verbindingen en het identificeren van (nieuwe) economische kansen. Het karakter van het Bouwteam verandert hiermee ten opzichte van de situatie voor 2020. Het Bouwteam krijgt het karakter van een inhoudelijk betrokken linking pin tussen de economische agenda’s van de regio (founding partners) en RvN@. De leden van het Bouwteam zijn ambassadeurs van en linking pin tussen RvN@ en de eigen organisaties.

Deze pagina is gebouwd op 10/04/2021 13:56:50 met de export van 10/04/2021 12:45:47