Verbonden partijen

Stichting RvN@ (i.o)

Algemene informatie

Op initiatief van de ondernemers in het Rijk van Nijmegen is in 2016 met steun van de Rabobank en zeven gemeenten de beweging RvN@ als Rijk van Nijmegen 2025 (RVN2025) van start gegaan. Sinds november 2017 heet de beweging RvN@ en is een stichting opgericht. RvN@ is een dynamische beweging van ondernemers, overheden, instellingen, investeerders en inwoners van (de 7 gemeenten in) het Rijk van Nijmegen. RvN@ stimuleert innovatie en economische groei, krijgt mensen aan het werk, geeft meer studenten toegang tot het bedrijfsleven en laat tegelijkertijd de sociale samenleving in het Rijk van Nijmegen meeprofiteren. Het doel van de stichting is om de regio Rijk van Nijmegen sociaaleconomisch te versterken. Het samenwerkingsverband is opgezet door de 7 gemeenten (Nijmegen, Wijchen, Druten, Berg en Dal, Heumen, Mook en Middelaar, Beuningen) in deze regio, samen met de Rabobank Nijmegen (founding partners). Later zijn ook (Mkb-)Ondernemers, en de sectoren Onderwijs, Zorg en Wonen aangesloten, door deelname van een afvaardiging in Bestuur of de Raad van Advies.

RvN@ is oorspronkelijk een brede sociaal-maatschappelijke beweging die zich naast economische ontwikkeling vooral toelegde op de ontwikkeling van het welzijn van de inwoners van het Rijk van
Nijmegen. In 2019 heeft het bestuur van RvN@ samen met Royal Haskoning DHV de stichting geëvalueerd. Hieruit kwam naar voren dat het netwerk van RvN@ als een grote meerwaarde wordt gezien door de deelnemers, evenals de verbindingen die RvN@ legt met onderwijs en andere sectoren. Ook kwamen enkele verbeterpunten uit de evaluatie naar voren, zoals het versterken van de strategische sturing, het werken langs een meer programmatische aanpak, verbetering van de samenwerking van RvN@ met de deelnemende gemeenten, en een verbetering van de communicatie (in- en extern). Deze verbeterpunten hebben geleid tot het opstellen van een meerjarenplan RvN@ 2020-2025. (https://rvnhub.nl/governance/).

De ambitie van RvN@ voor de periode 2020-2025 borduurt voort op de ingezette koers, maar verlegt de focus naar het versterken van de economische ontwikkeling van de regio door innovatiekracht van het MKB te vergroten en de inzet van het onderwijs daarbij. Deze ambitie is vertalen we in drie strategische doelen:

1) Het versterken van de samenwerking en kennisuitwisseling binnen de regio door het verbinden van MKB-bedrijven, overheden, studenten en (onderwijs)instellingen;
2) Het behouden en ontwikkelen van talent voor het MKB in de regio Rijk van Nijmegen;

3) Het bevorderen van markt- en productinnovaties in het MKB.

De regio Rijk van Nijmegen heeft een sterke kennisbasis in de sectoren Smart&IT, Food&Health en Circulair ondernemen.

Op deze thema’s en verbindingen daartussen liggen (overigens niet uitsluitend) de innovatiekansen voor het MKB in de regio. RvN@ richt zijn inspanningen en inhoudelijke focus in de periode 2020-2025 daarom op deze thema’s om de doelstellingen te realiseren:

- Smart&IT: De digitale wereld ontwikkelt zich in hoog tempo. Dit thema betreft de slimme inzet van IT en digitale innovaties door het MKB, zodat ondernemingen zichzelf kunnen door ontwikkelen. Daarnaast is de inzet op dit thema gericht op de ontwikkeling van nieuwe digitale smart toepassingen en innovaties. Dat kunnen uiteraard ook digitale innovaties of toepassingen op de onderstaande 2 thema’s zijn.
- Food&Health: Binnen dit thema staat innovatie in (de duurzame productie en verwerking van) voedsel en gezondheid van de inwoners van het Rijk van Nijmegen centraal. Binnen dit thema valt ook de zorgsector.

- Circulair Ondernemen: RvN@ staat voor een duurzame regio Rijk van Nijmegen. Het realiseren van een circulaire economie in de regio is een van de focusgebieden, bijvoorbeeld op het gebied van circulair bouwen. Dit betekent stimuleren van circulair ondernemen, door innovatie en de ontwikkeling van circulaire producten, onder meer met de Circulaire Kickstart. Maar ook worden (bestaande) communities (European Green Capital) en (nieuwe) ondernemers ondersteund bij markttoetreding met circulaire producten of diensten.

RvN@ zet hiervoor diverse instrumenten en activiteiten in:

  • Community ontwikkeling: het organiseren van bijeenkomsten zoals o.a. Meeting of the   Minds, Durft te vragen-op de stip, Meetups.
  • RvN@Lab waarbij studenten worden ingezet bij het oplossen van ondernemersvraagstukken of (doorontwikkelen van innovatieve ideeën.
  • (Financieel) ondersteunen van max. 30 projecten die passen binnen de ambities, strategische doelen en prioritaire thema’s van RvN@
  • Het ontwikkelen en behouden van goede arbeidskrachten door het verbinden van ondernemers en onderwijsinstellingen voor een betere aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt.
  • Productontwikkeling zoals masterclasses, bedrijfsscans, cursussen zoals o.a. Circulaire Kickstart, Business Canvas, Acceleratie programma startups, communicatie toolbox en innovatieve producten of diensten die binnen de projecten worden ontwikkeld.

Het meerjarenplan RvN@ 2020-2022 wordt eind 2021 begin 2022 uitgewerkt naar een Groeistrategie 2022-2026 . Hierin worden de mogelijkheden voor een lange termijn financiering van RvN@ als een triple helix organisatie (overheid, onderwijs, ondernemers) op een rij gezet.

Meer informatie over de programma’s en projecten staat beschreven op de website www.rvnhub.nl.

Deze pagina is gebouwd op 10/04/2021 13:56:50 met de export van 10/04/2021 12:45:47