Verbonden partijen

Stichting RvN@ (i.o)

Reguliere informatievoorziening en ad hoc informatievoorziening

Begroting

De Stichting wordt gefinancierd door de Rabobank en de deelnemende gemeenten. De deelnemende gemeenten dragen ieder financieel bij naar rato van het inwoneraantal.  Daarnaast heeft de Provincie Gelderland een subsidie beschikbaar gesteld. Voor het jaar 2017 heeft de Stichting een bijdrage van de gemeente Nijmegen gekregen van € 109.340,28. Voor 2018 is een bijdrage van € 90.951,- toegekend. In 2019 was de gemeentelijke bijdrage € 109.963,07.

De deelnemende gemeenten en Rabobank realiseren zich dat RvN@ financieel afhankelijk is van de subsidies en bijdragen die de betrokken partijen verstrekken. Het in het belang is van de continuïteit van de projecten dat RvN@ financiële zekerheid heeft over te verkrijgen subsidies en bijdragen voor meerdere jaren. Hiervoor willen de betrokken partijen voor meerdere jaren samen afspraken maken over de te verstrekken subsidies door de gemeenten aan RvN@ en de bijdrage door de Rabobank aan RvN@. In dit kader heeft het college besloten om een meerjarige subsidie te verstrekken aan de Stichting RvN@ ter hoogte van € 100.000,-- voor 2020, € 90.000,-- voor 2021 en € 80.000,-- voor 2022. De subsidie 2021 en 2022 is onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting door de raad.

Voor de besteding van de gelden wordt jaarlijks een begroting opgesteld. De begroting van de Stichting wordt jaarlijks na raadpleging van de Raad van Advies door het  Bestuur vastgesteld.

Evaluatie
In 2019 heeft het bestuur van RvN@ samen met Royal Haskoning DHV de stichting geëvalueerd. Hieruit kwam naar voren dat het netwerk van RvN@ als een grote meerwaarde wordt gezien door de deelnemers, evenals de verbindingen die RvN@ legt met onderwijs en andere sectoren. Ook kwamen enkele verbeterpunten uit de evaluatie naar voren die geleid hebben tot het opstellen van het Meerjarenplan RvN@ 2020-2025. Met deze evaluatie en het meerjarenplan is vertrouwen ontstaan voor de toekomst, waardoor we de stichting RvN@ financieel meerdere jaren willen blijven ondersteunen.

Reguliere informatievoorziening en ad hoc informatievoorzieningJaarrekening

Verantwoording
De gemeentelijke bijdrage  is de afgelopen jaren verstrekt  op basis van een subsidie of een bijdrage vanuit het ondernemersfonds.  

Voor de jaarlijkse verantwoording moeten de volgende stukken door het bestuur worden ondertekend en ingediend:

  • een verslag van de gerealiseerde activiteiten met daarin een beschrijving van de georganiseerde activiteiten en de effecten ervan op de sociaal economische ontwikkeling van de regio.
  • een financieel overzicht waaruit blijkt hoe de subsidie is besteed;
  • een jaarrekening over het subsidiejaar, met daarin minimaal een staat van baten en lasten, een balans en een toelichting.
  • bij subsidies boven € 100.000,- dient ook een accountantsverklaring te worden overlegd.

In het verslag van de gerealiseerde activiteiten moet de Stichting ingaan op de prestaties en afspraken die in de subsidiebeschikking zijn opgenomen.

Op het moment dat duidelijk is dat de Stichting niet of niet geheel aan de subsidieverplichtingen kan voldoen, moet men dat schriftelijk melden bij het college van burgemeester en wethouders.

Vóór 1 mei 2018  heeft  de Stichting verantwoording afgelegd  over het  subsidiejaar 2017. Aan de hand van deze verantwoording is het definitieve subsidiebedrag vastgesteld.
Voor 2018 is een financiële bijdrage vanuit het Ondernemersfonds toegekend samen met een budgetsubsidie. Verantwoording is medio 2019 hierover afgelegd.
Ook in 2020 heeft de stichting verantwoording afgelegd over het subsidiejaar 2019. Hierbij is ook een accountantsverklaring gevraagd.

Jaarverslag / jaarrekening
Het jaarverslag en de jaarrekening worden door de directeur van het programmabureau samen met een accountant opgesteld en door het Bestuur vastgesteld. In het jaarverslag en de jaarrekening wordt melding gemaakt van en (financiële) verantwoording afgelegd over de werkzaamheden in het verstreken boekjaar. Het jaarverslag wordt ter kennisgeving aangeboden aan de Raad van Advies. Het jaarverslag en de jaarrekening worden gepubliceerd op de website van de Stichting na behandeling door de Raad van Advies en vaststelling door Bestuur.

Jaarplan
In het jaarplan wordt kort terug gekeken naar  voorgaande jaren en het vertrekpunt en de doelen voor het komende jaar vastgesteld.

De bovenstaande figuur uit de meerjarenstrategie is het uitgangspunt geweest voor de uitwerking van het jaarplan 2020. Het geeft een goed beeld van de doelen van RvN@ en van de sector overschrijdende werkwijze van de beweging, die RvN@ is. In het jaarplan staat per onderdeel – RvN@LAB, Community ontwikkeling, Projectenportfolio en Productontwikkeling – op welke resultaten gestuurd wordt in 2020, telkens ook ingedeeld per focusthema.

In het jaarplan 2018 Next Step RvN@  valt te lezen dat:
• de Economische waarde bestaat uit activiteiten die projecten en producten ondersteunen;
• de Fysieke waarde gericht is op fysieke hubs en living LABS in de regio en de digitale hub
(website www.rvnhub.nl en de sociale media);
• de Netwerkwaarde gericht is op het ontsluiten van het netwerk in de regio.

In 2017 heeft de nadruk gelegen op het ontwikkelen van de netwerkwaarde. In 2018 lag de nadruk met productontwikkeling op de economische waarde. Voor 2019 wordt fors ingezet om de fysieke waarde verder te ontwikkelen.

Meerjarenplan 2020-2025, Jaarplan 2020 en jaarverslag 2019 zijn te vinden op www.rvnhub.nl\governance.

Risicomanagement

Beheersmaatregelen en risico's Stichting RvN@
De Stichting heeft een overzicht gemaakt met de risico's en beheersmaatregelen. Deze risico's en beheersmaatregelen worden jaarlijks door het  Bestuur van de Stichting doorgenomen en beoordeeld op actualiteit en compleetheid.

Deze pagina is gebouwd op 10/04/2021 13:56:50 met de export van 10/04/2021 12:45:47