Verbonden partijen

Economic Board

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Taken en bevoegdheden

In de statuten van de Stichting Economic Board zijn de taken en bevoegdheden van de organen (bestuur, directeur, raad van advies) vastgelegd. Ook de bevoegdheden i.r.t. de benoeming en het ontslag van leden, het aangaan van overeenkomsten of de vertegenwoordiging van de Stichting zijn in de statuten omschreven. De statuten van de Stichting Economic Board zijn te vinden op de website www.theeconomicboard.com.

Frequentie van beoordeling van het functioneren van betrokken personen

In het reglement van de Stichting Economic Board is bepaald dat het functioneren van de Economic Board en de directeur eenmaal per jaar in een vergadering wordt geëvalueerd. Een jaarlijks functioneringsgesprek van de directeur met de voorzitter en vice-voorzitter van de Stichting maakt onderdeel uit van de evaluatie.

Reglementen

In het reglement zijn de taken en bevoegdheden van de organen van de Economic Board nader gespecificeerd. Verder is o.a. in het reglement vastgelegd hoe de informatievoorziening richting de Economic Board verloopt, hoe de Board is samengesteld, hoe de benoeming van leden verloopt en hoe evaluatie plaatsvindt. Ook bevat het reglement een profielschets van de kwaliteiten en eigenschappen van een lid van de Economic Board.

Instrumenten van Raad en/of college om invloed via bestuurlijke vertegenwoordiging of anderszins te doen gelden

De volgende instrumenten zijn te onderscheiden:

  1. Planning- en controlcyclus . Vanuit het Gemeenschappelijk Orgaan regio Arnhem-Nijmegen wordt jaarlijks zowel de algemene beleidsmatige en financiële kaders (begroting) als de jaarrekening voor reactie aangeboden aan de colleges en raden van de regiogemeenten. De begroting en jaarrekening van de Economic Board maken hier onderdeel van uit.
  2. Het portefeuillehoudersoverleg economie . De inhoudelijke verbinding tussen de Economic Board en de regiogemeenten verloopt via het portefeuillehoudersoverleg economie. Het bestuurslid van de Economic Board dat vanuit en door het portefeuillehoudersoverleg economie van het Gemeenschappelijk Orgaan regio Arnhem-Nijmegen is benoemd, vervult in dit overleg de rol van verbinder.
  3. Via de bestuurlijke vertegenwoordiging . Eén bestuurslid van de Economic Board wordt benoemd door en uit het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen. Vanuit het college van B&W van de gemeente Nijmegen is burgemeester Bruls benoemd.
Deze pagina is gebouwd op 10/04/2021 13:56:50 met de export van 10/04/2021 12:45:47