Verbonden partijen

Economic Board

Reguliere informatievoorziening en ad hoc informatievoorziening

Begroting

De gemeente Nijmegen heeft geen directe financiële relatie met de Economic Board. De gemeentelijke bijdrage aan de Economic Board maakt onderdeel uit van de inwonerbijdrage à € 1,50 aan het Gemeenschappelijke Orgaan (GO) van de regio Arnhem-Nijmegen. De inwonerbijdrage vanuit het GO aan de Economic Board is op € 1,- vastgesteld.

Vanuit het GO worden jaarlijks de algemene beleidsmatige en financiële kaders (begroting) en de jaarrekening voor reactie aangeboden aan de colleges en raden van de regiogemeenten. De begroting en jaarrekening van de Economic Board maken hier onderdeel van uit. (Zie verder de beschrijving van de verbonden partij Gemeenschappelijk Orgaan.)

Reguliere informatievoorziening en ad hoc informatievoorzieningJaarrekening

Op de volgende manieren vindt informatievoorziening vanuit de Economic Board plaats:

  1. Planning- en controlcyclus . Vanuit het GO en via de begroting en jaarrekening worden de colleges en raden geïnformeerd over de beleidsmatige en financiële kaders en resultaten van de Board.
  2. Portefeuillehoudersoverleg economie . De inhoudelijke verbinding tussen de Economic Board en de regiogemeenten verloopt via het portefeuillehoudersoverleg economie. De wethouders Economische Zaken van de regiogemeenten worden in het portefeuillehoudersoverleg economie geïnformeerd over de Economic Board.
  3. Raadskamer Regionale Samenwerking . In de raadskamer over regionale samenwerking wordt de gemeenteraad periodiek geïnformeerd over de samenwerking in regioverband. Ook de Economic Board komt hier ter sprake.
  4. Website, nieuwsbrieven en bijeenkomsten. Via de website www.theeconomicboard.com , de nieuwsbrief van de Economic Board en de regio Arnhem-Nijmegen en bijeenkomsten als de Regiodag of het evenement van de Economic Board worden de regiogemeenten geïnformeerd over de activiteiten van de Board.

Risicomanagement

In afwijking van de G.O. heeft de Economic Board een rechtspersoonlijkheid en gaat rechtshandelingen aan. Dat houdt in dat de stichting niet geheel vrij is van risico's. De omvang daarvan mag echter als zeer beperkt worden omschreven; waardoor deelnemers niet genoodzaakt zijn een risicoreservering in hun eigen boeken op te nemen.
Verder is er sprake van een nette bedrijfsvoering: De jaarrekening wordt voorzien van een samenstellingsverklaring van een accountant en een financiële auditcommissie (bestaande uit drie leden van de Economic Board en de directeur) kijkt mee.
Het op de agenda houden van risicomanagement zou wel een aanbeveling kunnen zijn.

Deze pagina is gebouwd op 10/04/2021 13:56:50 met de export van 10/04/2021 12:45:47