Verbonden partijen

Gezondheidszorg Regio Nijmegen

Afspraken over ad hoc informatievoorziening

Ad Hoc informatie
Er is geen specifiek informatieprotocol voor de besturen. In de artikelen 18 en 19 van de Gemeenschappelijke Regeling is de informatieplicht geregeld aan het Algemeen Bestuur door de leden van het Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur levert gevraagd maar ook ongevraagd alle informatie die het Algemeen Bestuur nodig heeft om een juiste beslissing te kunnen nemen en te kunnen beoordelen of het Dagelijks Bestuur goed bestuurt.
Het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur geven ook gevraagd en ongevraagd alle informatie aan de gemeenteraden die nodig is voor een juiste beoordeling van het door het bestuur gevoerde en te voeren beleid.
De DPG informeert de AB leden ad hoc per mail over actualiteiten, ontwikkelingen zoals bij Covid-19 etc.

Ten aanzien van infectieziekten is een apart communicatieplan, waarin is aangegeven wie wanneer geïnformeerd moet worden in het geval van een infectiemelding en/of uitbraak van infectieziekte.

Veilig Thuis
Veilig Thuis levert ieder kwartaal een voortgangsrapportage aan. Er is apart afstemmingsoverleg over de samenwerking tussen Veilig Thuis en het lokale veld. Ook vindt in dit overleg afstemming plaats over nieuwe ontwikkelingen en de bredere context van Huiselijk Geweld. (Samen Doen overleg).

Deze pagina is gebouwd op 10/04/2021 13:56:50 met de export van 10/04/2021 12:45:47