Verbonden partijen

Gezondheidszorg Regio Nijmegen

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Taken en bevoegdheden

Algemeen Bestuur GGD Gelderland Zuid
Het Algemeen Bestuur :

 • is het orgaan dat bevoegd is om besluiten te nemen over de GGD.

Het Algemeen Bestuur beslist bij meerderheid van stemmen. Dit gebeurt op basis van gewogen stemrecht, waarbij elke gemeente voor iedere 20.000 inwoners of gedeelte daarvan één stem heeft. Indien de stemmen staken, geeft de stem van de voorzitter de doorslag. Het stemgewicht voor elke gemeente wordt jaarlijks vastgesteld op basis van het inwonertal op 1 januari van het voorafgaande jaar zoals dit is opgenomen in de bevolkingsstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek;

 • vergadert minimaal tweemaal per jaar en meer indien gewenst door de voorzitter en/of minimaal drie leden;
 • is belast met het toezicht op de uitoefening van de bevoegdheden en taken van het Dagelijks bestuur;
 • stelt een beleidsplan, begroting(swijzigingen), jaarrekening en verordeningen vast. Ook wijst zij een accountant aan.

Lid Algemeen Bestuur GGD Gelderland Zuid (Portefeuillehouder Zorg & Welzijn van Nijmegen, tevens voorzitter)
Een lid van het Algemeen Bestuur :

 • voorziet de gemeenteraad van Nijmegen informatie als de raad dit verlangt;
 • is verantwoording verschuldigd aan de gemeenteraad van Nijmegen over het door het Algemeen Bestuur gevoerde beleid;
 • heeft zitting in het Algemeen Bestuur voor de duur van de zittingsduur van de gemeenteraad;
 • eindigt haar lidmaatschap zodra het lid geen onderdeel meer uitmaakt van het college van B&W van de gemeente.

Dagelijks Bestuur GGD Gelderland Zuid
Het Dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter dit nodig oordeelt en/of minimaal twee leden van het DB hierom verzoeken. Besluiten worden genomen op basis van meerderheid, met dien verstande dat meer dan de helft van het aantal leden aan de zitting heeft deelgenomen.
Het dagelijks bestuur :

 • is belast met het bestuur en beheer van de GGD;
 • bereidt datgene voor hetgeen aan het Algemeen Bestuur ter beraadslaging en besluitvorming wordt voorgelegd;
 • voert de besluiten van het Algemeen Bestuur uit;
 • is verantwoording verschuldigd aan het Algemeen Bestuur over het door haar gevoerde beheer;
 • stelt een mandaatbesluit op waarin de bevoegdheden en de taken van de directeur GGD Gelderland Zuid worden vastgelegd (t.a.v. begroting, jaarrekening, bedrijfsmatige en taakinhoudelijke voorstellen, ambtelijke organisatie etc. ).
 • voorafgaand aan de vergadering van het Dagelijks Bestuur wordt de agenda van deze vergadering verzonden aan de leden van het Algemeen Bestuur. De besluitenlijst wordt eveneens verzonden aan het Algemeen Bestuur.

Voorzitter Dagelijks Bestuur GGD Gelderland Zuid
De voorzitter :

 • wordt door het Algemeen Bestuur aangewezen
 • is belast met de leiding van de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt hij vervangen door een lid van het Dagelijks Bestuur, door het bestuur aangewezen.
 • tekent de stukken van het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur;
 • vertegenwoordig de GGD Gelderland Zuid in en buiten rechte. Hij kan de vertegenwoordiging opdragen aan een door hem aan te wijzen gemachtigde.

Voorzitter Algemeen Bestuur GGD Gelderland Zuid
De voorzitter :

 • is belast met de leiding van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt hij vervangen door een lid van het Algemeen Bestuur.

Beëindiging lidmaatschap Algemeen en Dagelijks Bestuur
Het lidmaatschap van het Algemeen bestuur en het Dagelijks bestuur eindigt op de dag waarop de zittingsperiode van de raden van de deelnemende gemeenten afloopt. De aftredende leden van het Dagelijks bestuur blijven hun lidmaatschap vervullen, totdat hun opvolgers hun lidmaatschap hebben aanvaard. Het Algemeen Bestuur kan een lid van het Dagelijks Bestuur ontslaan, indien dit lid het vertrouwen van het Algemeen bestuur niet meer bezit (art 18 gemeenschappelijke regeling).

Directeur GGD GGD Gelderland Zuid
De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en de uitvoering van besluiten van het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur.
De bevoegdheden van de directeur en de taken die de directeur heeft, zijn opgenomen in het
mandaatbesluit wat het Dagelijks bestuur heeft vastgesteld:

 • Het uitvoeren van besluiten genomen door het DB en het AB;
 • Het maken van de begroting, het beleidsplan en de jaarrekening van de GGD Gelderland Zuid;
 • Het maken van bedrijfsmatige en taakinhoudelijke voorstellen betreffende de GGD Gelderland Zuid;
 • Het verrichten van feitelijke handelingen ter voorbereiding en uitvoering van de opgedragen taken als genoemd in artikel 5 van de gemeenschappelijke regeling (zie ook het mandaatbesluit).

College / Raad van de deelnemende gemeenten
Raden van gemeenten kiezen elk na de verkiezing iemand uit hun midden die plaatsneemt in het Algemeen Bestuur. Raden van gemeenten worden bij begroting en jaarrekening en zaken met financiële consequenties vooraf gevraagd om hun zienswijze aan het Algemeen Bestuur kenbaar te maken.

Adviesfunctie
In de Regio Nijmegen worden vanaf 1 juli 2005 de begroting- en verantwoordingsproducten van de GGD Gelderland Zuid beoordeeld door de Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen. De Adviesfunctie is gepositioneerd bij de afdeling Concern Financiën van de Gemeente Nijmegen. De adviesfunctie adviseert primair de deelnemende gemeenten. Bij de begroting en jaarrekening stelt de Adviesfunctie een advies op, welke de individuele gemeenten bij het opstellen van beleids- en besluitvormingsstukken kunnen gebruiken.

Ambtelijke vertegenwoordiging GGD bij de Gemeente Nijmegen
Bij de afdeling Maatschappelijke ontwikkeling is een accountmanager GGD gepositioneerd. Deze is adviseert de portefeuillehouder over en/of geeft toelichting op de stukken van het Algemeen
Bestuur.

De GGD heeft geen aparte aansprakelijkheidsverzekering voor wethouders in het Dagelijks
Bestuur en/of Algemeen Bestuur.

Frequentie van beoordeling van het functioneren van betrokken personen

Leden Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur
In de ‘Gemeenschappelijk Regeling GGD Gelderland-Zuid zijn geen aparte afspraken vastgelegd over de beoordeling van het functioneren van de leden. Indien een AB-lid niet naar tevredenheid functioneert, kan hij ten alle tijden worden aangesproken door de raad over zijn functioneren en in het uiterste geval van de taak worden ontheven. Indien het Algemeen Bestuur ontevreden is over een Dagelijks Bestuur-lid, is het mogelijkheid om dit lid te ontslaan indien dit lid het vertrouwen van het Algemeen Bestuur niet meer bezit (artikel 18 lid 4 GR).

Directeur
De directeur van de GGD Gelderland-Zuid valt onder het regime van het ambtenarenreglement gemeente Nijmegen. Het Algemeen Bestuur beslist over zijn benoeming en ontslag en stelt zijn taken vast, in overeenstemming met het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland Zuid.
Periodiek worden met de directeur functionering- en beoordelingsgesprekken gevoerd door het Dagelijks Bestuur.

Reglementen

Het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur hebben voor hun vergaderingen en andere werkzaamheden in het kader van hun rol een Reglement van Orde vastgesteld. Hierin zijn zaken vastgelegd als de wijze waarop de vergadering is ingericht, horen van belanghebbenden, verstrekken van informatie, stemming (zaken en personen), besloten vergaderingen, geheimhouding, notulen etc. Ook is door het Dagelijks Bestuur middels een mandaatbesluit vastgesteld waarin de taken en bevoegdheden van de directeur zijn opgenomen.

Instrumenten van Raad en/of college om invloed via bestuurlijke vertegenwoordiging of anderszins te doen gelden

De gemeenteraad kan op een aantal momenten in het jaar zijn zienswijze kenbaar maken : bij de Kaderbrief voorafgaand aan de conceptbegroting van een kalenderjaar, over de GGD begroting en de GGD jaarrekening. Daarnaast kan een zienswijze uitgebracht worden bij een begrotingswijziging die leidt tot wijzigingen van het saldo van baten en lasten of gevolgen heeft voor de hoogte van de individuele gemeentelijke bijdragen. Tevens is een zienswijze vereist van de raad bij het opstellen van een meerjarig beleidsplan (meerjarenstrategie).

De raad kan een wens tot uittreden uit de Gemeenschappelijke Regeling indienen bij het Algemeen Bestuur. Uittreden kan plaatsvinden indien de besturen van de meerderheid van de gemeenten daarin instemmen.

Deze pagina is gebouwd op 10/04/2021 13:56:50 met de export van 10/04/2021 12:45:47