Verbonden partijen

Gezondheidszorg Regio Nijmegen

Algemene informatie

De GGD Gelderland-Zuid is een gemeenschappelijke regeling. Naast Nijmegen nemen de gemeenten Beuningen, Buren, Berg en Dal, Buren, Culemborg, Druten, Heumen, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West-Betuwe, West Maas en Waal, Wijchen en Zaltbommel deel.

Deze Gemeentelijke Gezondheidsdienst is ingesteld op grond van de Wet Publieke Gezondheid, artikel 14, waarin de verplichting is opgenomen dat College van Burgemeester en Wethouders een dergelijke  Gemeentelijke Gezondheidsdienst in moet stellen. Het bestuur van de GGD Gelderland Zuid bestaat uit het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur en de voorzitter. De dagelijkse leiding van de organisatie ligt bij de Directeur Publieke Gezondheid (DPG).

De GGD Gelderland-Zuid behartigt de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten op het terrein van de openbare gezondheidszorg zoals die in de wet zijn opgedragen aan gemeenten. Naast taken die voortvloeien uit de Wet op de Publieke Gezondheid (WPG) zijn ook taken die voortvloeien uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) bij de GGD Gelderland Zuid ondergebracht.
In de uitvoering zijn de volgende terreinen bij de GGD Gelderland Zuid belegd :

 • Infectieziektebestrijding (TBC, SOA, epidemieën);
 • Medische milieukunde
 • Jeugdgezondheidszorg
 • Ouderengezondheidszorg
 • Gezondheidsbevordering
 • Epidemiologie
 • Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
 • Forensische Geneeskunde
 • Technische Hygiënezorg
 • Bevorderen van psychosociale hulp bij rampen
 • Uitoefenen van toezicht op organisaties voor kinderopvang en peuterspeelzalen
 • Reizigersadvisering en vaccinaties
 • Bijzondere Zorg aan OGGZ doelgroepen
 • Uitoefenen van toezicht op de kwaliteit van de uitvoering van de Wmo
 • Uitvoering geven aan een Advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling in de vorm van Veilig Thuis.
 • Toegang tot Beschermd Wonen
 • Uitvoering Verkennend Onderzoek en de Hoorfunctie in het kader van de Wvggz.

De GGD borgt dat zij  minimaal deskundigheid heeft op de terreinen sociale geneeskunde, epidemiologie, sociale verpleegkunde, gezondheidsbevordering en gedragswetenschappen om bovengenoemde taken uit te kunnen voeren.

Op de website van de GGD vindt u nadere informatie en beschikbare documenten.

Deze pagina is gebouwd op 10/04/2021 13:56:50 met de export van 10/04/2021 12:45:47