Verbonden partijen

Gezondheidszorg Regio Nijmegen

Dienstverlening door verbonden partij

Wettelijk verplicht belegd bij GGD Gelderland Zuid

Gezondheidsmonitoring, signalering en advisering op het gebied van publieke gezondheid

 • Monitoronderzoeken bij ouders van kinderen van 0-12 jaar, jongeren in groep 2 en 4 van het middelbaar onderwijs (EMOVO), volwassenen van 19-65 jaar en van 65 jaar en ouder.

Infectieziektebestrijding

 • Gezondheidsbescherming van inwoners van Gelderland-Zuid tegen infectieziekten (algemene Infectieziektebestrijding (IZB)),  en seksuele gezondheidsrisico’s bij risicogroepen;

Technische hygiënezorg

 • Toezicht op risico-instellingen en evenementen;

Toezicht op organisaties voor kinderopvang

 • Toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang

Forensische geneeskunde

 • Inzet van forensisch geneeskundige expertise voor lijkschouw (bij vermoeden van niet-natuurlijk overlijden en euthanasie).

Medische milieukunde

 • Voorkomen of beperken van gezondheidsschade ten gevolge van blootstelling aan ongunstige milieufactoren (MMK).

Jeugdgezondheidszorg (met inachtneming van het bepaalde in art. 5 lid 2 sub e van de WPG)

 • ondersteuning bij het gezond en veilig opgroeien.

Ouderengezondheidszorg

 • realisatie van een lokale preventie infrastructuur voor ouderen middels gezondheidsmakelaars.

Gezondheidsbevordering en leefstijl

 • Lokale gezondheidsbevordering en bescherming en verbetering van de lokale preventiestructuur;
 • Bevorderen van sociale veiligheid in de wijk / gemeente;
 • Voorkomen en verminderen van sociale uitsluiting van de OGGZ doelgroep door vroegtijdig signaleren en beïnvloeden van risicofactoren en beschermende factoren;
 • Voorlichting, advies en ondersteunen van regionale en lokale ketenpartners op het gebied van zorg en veiligheid, woningbouw en scholen;
 • Bevordering van een gezonde opvang van specifieke kwetsbare doelgroepen als vluchtelingen en statushouders in Gelderland Zuid, zowel binnen COA-locaties als binnen gemeenten.

Algemene gezondheidszorg en publieke gezondheid bij crisis en rampen

 • Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGz),
 • Psychosociale Hulpverlening bij incidenten (PSHi);

Wettelijke verplichte taken van gemeente (belegd bij de GGD)

Jeugdgezondheidszorg – 9 maanden t/m 18 jaar

 • Volgen van alle kinderen van -9 maanden tot 18 jaar op belangrijke ontwikkelmomenten;
 • Preventieve voorlichting, advies, instructie en begeleiding aan ouders;
 • Toeleiding naar medische en psychosociale hulpverlening;
 • Samenwerking en verbinding met en tussen het sociale en medische domein.
 • Preventieve logopedie voor kinderen middels screening vanaf 5 jaar op spraak- taal- en stemontwikkeling;
 • Laagdrempelige consultatiebureaus
 • Uitvoering Rijksvaccinatieprogramma (RVP)

Toetsing en toezicht

 • Registratie en lichte handhaving van de kinderopvang
 • Toetsing op kwaliteit van Wmo-voorzieningen;

Veilig Thuis

 • Onderzoek van en advisering over meldingen die in het kader van huiselijk geweld en/of kindermishandeling worden gedaan.

Bijzondere Zorg

 • Toetsing op toegang tot Beschermd Wonen
 • Meldpunt niet-acuut in het kader van de sluitende aanpak voor mensen met een psychische kwetsbaarheid
 •  

Wvggz

 • het horen bij het voornemen om een crisismaatregel te nemen
 • de afhandeling en triage van meldingen in het kader van de Wvggz door burgers en professionals.
 • het uitvoeren van verkennend onderzoek naar aanleiding van een melding in het kader van de Wvggz.

Genoemde diensten en de uitwerking daarvan worden jaarlijks in de begroting van de GGD Gelderland Zuid opgenomen. De begroting van de GGD bestaat uit 3 delen : een uniform deel voor alle taken die verplicht bij de GGD belegd zijn, een uniform deel voor taken die door alle betrokken gemeenten vanuit beleidsmatige overwegingen bij de GGD belegd zijn (op basis van inwoneraantallen draagt iedere gemeente bij). Daarnaast een facultatief deel : dit betreft (aanvullende) dienstverlening die iedere gemeente individueel extra afneemt van de GGD afhankelijk van zijn beleidsambities.

Deze pagina is gebouwd op 10/04/2021 13:56:50 met de export van 10/04/2021 12:45:47