Verbonden partijen

Ontwikkelingsbedrijf Waalfront Beheer BV

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Taken en bevoegdheden

De directie is belast met het besturen van de vennootschap. De directie kan in en buiten vergadering besluiten nemen. De directie neemt haar besluiten met volstrekte meerderheid van stemmen.
De directie heeft de goedkeuring van de AvA nodig voor besluiten over:

 • Het verkrijgen en vervreemden, bezwaren, huren en verhuren, pachten en verpachten en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen
 • Het aangaan en verstrekken van geldleningen
 • Het aangaan van overeenkomsten en/of het verstrekken van opdrachten die een geldelijk belang, hetwelk periodiek door de algemene vergadering zal worden vastgesteld en schriftelijk ter kennis van de directie zal worden gebracht, te bovengaan
 • Het aangaan van duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met derden en het verbreken van zodanige samenwerking
 • Het aangaan van arbeidsovereenkomsten
 • Het rechtstreeks of middellijk deelnemen in het kapitaal van of het voeren van beheer over een andere onderneming en het wijzigen, overdragen of beëindigen van een zodanige deelneming
 • Het zich verbinden voor schulden van anderen, hetzij door borgtocht of hoofdelijke medeschuldenaarschap, hetzij op andere wijze
 • Het verrichten van (rechts)handelingen waardoor de vennootschap en of de CV langer dan een door de AvA vast te stellen periode wordt verbonden
 • Het voeren dan wel beëindigen van rechtsgedingen
 • Het verstrekken van algemene of bijzondere procuratie
 • Het vaststellen cq herzien van het ondernemingsplan
 • Het vaststellen cq herzien van de grondexploitatie
 • Het vaststellen cq herzien van de planning
 • Het namens de vennootschap uitoefenen van het stemrecht in de vergadering van vennoten van OB Waalfront CV
 • Overige handelingen of rechtshandelingen, die door de AvA zullen worden vastgesteld en schriftelijk ter kennis van de directie zijn gebracht. De goedkeuring kan ook worden verleend door bijvoorbeeld goedkeuring van schriftelijke jaarplannen, kwartaalplannen en/of overige plannen/budgetten. De besluiten in de AvA worden genomen met unanimiteit van stemmen. Onderwerpen waarover de Ava besluiten neemt zijn de volgende:
 • Houden van toezicht op de directie van OB Waalfront Beheer BV;
 • Het vaststellen van het aantal directeuren en het benoemen dan wel ontslaan van directeuren;
 • Het goedkeuren van het directiereglement;
 • Het goedkeuren van de Operationele meerjarenplannen;
 • Goedkeuren van besluiten over de financieringsbehoefte en eventuele aanvullende financiering;
 • Het goedkeuren van de geactualiseerde Grondexploitatie en hieruit voortvloeiende begroting;
 • Het goedkeuren van tussentijdse afwijkingen;
 • Het vaststellen van de jaarrekening en het bestemmen van het resultaat;
 • Het goedkeuren van overige directiebesluiten door het (jaarlijks) verlenen van decharge.

Frequentie van beoordeling van het functioneren van betrokken personen

Voor de bestuurdersaansprakelijkheid is door Ontwikkelingsbedrijf Waalfront CV een verzekering afgesloten

Reglementen

In de statuten en het handboek AO, is vastgesteld wat de taken en bevoegdheden van elke orgaan zijn. In de AvA van oktober 2010 is dit handboek vastgesteld(Collegebesluit d.d. 12 oktober 2010 nr. 3.15).

Instrumenten van Raad en/of college om invloed via bestuurlijke vertegenwoordiging of anderszins te doen gelden

De CV is een privaatrechtelijke samenwerking die vanuit het privaatrecht wordt aangestuurd. Ter voorbereiding op een aandeelhoudersvergadering wordt het college geïnformeerd en geadviseerd over zaken die op de agenda van de aandeelhoudersvergadering (komen te) staan.
De gemeenteraad wordt (onder andere) via de raadscommissie Waalsprong en Waalfront regelmatig geïnformeerd en krijgt belangrijke besluiten ter besluitvorming voorgelegd. Verder heeft de gemeenteraad de mogelijkheid om collegeleden/de aandeelhouder te vragen om politieke verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid.

Deze pagina is gebouwd op 10/04/2021 13:56:50 met de export van 10/04/2021 12:45:47