Verbonden partijen

Ontwikkelingsbedrijf Waalfront Beheer BV

Bestuurlijke en ambtelijke vertegenwoordiging

OBWaalfront (OBW) is een commanditaire vennootschap met een beherend vennoot waarin de gemeente samen met BPD (voorheen Bouwfonds) op 50-50 basis, participeert. OBW heeft tot taak het stadsdeel Waalfront risicodragend te ontwikkelen en te realiseren door middel van verwerving van gronden en panden, bouw- en woonrijp maken, het (doen) realiseren van voorzieningen en de uitgifte van gronden ten behoeve van woningbouw en bijbehorende voorzieningen. Deze samenwerking met een verhouding 50/50  houdt in dat besluitvorming in gezamenlijkheid plaatsvindt, als ook dat financiering en risico in gezamenlijkheid worden gedeeld. De gemeente heeft daarmee niet de mogelijkheid zelfstandig c.q. eenzijdig besluiten te nemen in de gebiedsontwikkeling. De besluiten in de AvA worden genomen met unanimiteit van stemmen.

De gemeente Nijmegen wordt bestuurlijk vertegenwoordigd in de aandeelhoudersvergadering door de wethouder Grondbeleid en ambtelijk door het afdelingshoofd Stadsontwikkeling.

Deze pagina is gebouwd op 10/04/2021 13:56:50 met de export van 10/04/2021 12:45:47