Verbonden partijen

Leisurelands BV

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Taken en bevoegdheden

Aandeelhoudersvergadering
Alle besluiten door de vergadering van aandeelhouders worden genomen met volstrekte meerderheid van uitgebrachte stemmen, voor zover in de wet of de statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven.

Volstrekte meerderheid
De benoeming van directeuren en commissarissen geschiedt door de algemene vergadering, die ook bevoegd is hen te schorsten en te ontslaan. Jaarlijks wordt binnen zes maanden na het einde van het boekjaar een algemene vergadering van aandeelhouders gehouden. Daarin wordt het jaarverslag behandeld, de jaarrekening ter beoordeling en vaststelling aangeboden.
Specifieke afspraken tussen de aandeelhouders zijn vastgelegd in een aandeelhoudersovereenkomst. Hierin is onder meer vastgelegd dat de aandeelhouders jegens elkaar verbinden om geen besluiten tot het uitkeren van dividend te nemen. Tevens staat hierin bepaald dat de aandeelhouders geen enkele verplichting jegens elkaar en Leisurelands BV hebben om bij te dragen in de financiering van Leisurelands BV en haar dochtervennootschappen.

2/3e meerderheid
Volgens de statuten dienen besluiten betreffende statutenwijziging, fusie, ontbinding en besluiten inzake het aangaan van samenwerking of deelneming in andere bedrijven met twee/derde van de uitgebrachte stemmen worden genomen.

Aansprakelijkheid
Over de aansprakelijkheid zijn geen specifieke bepalingen opgenomen in de statuten en/of aandeelhoudersovereenkomst. Hiervoor gelden de algemene bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek.

Aandachtspunten Nijmegen
Sedert het bekend worden van de hoogte van het salaris van de directeur van Leisurelands heeft Nijmegen in haar rol als aandeelhouder de maximale inspanning geleverd om het beleid en het huidige salaris van de directie te wijzigen. Uiteindelijk is in de aandeelhoudersvergadering van oktober 2013 bij meerderheid besloten om het toekomstig beloningsbeleid directie vast te stellen. Tevens is besloten dat het huidige salaris geen onderwerp meer is van gesprek. Gezien het minderheidsstandpunt van de gemeente Nijmegen en aangezien het WNT (Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen) niet van toepassing is op Leisurelands, zijn er op dit moment geen mogelijkheden om het salaris naar beneden bij te stellen.

Raad van Commissarissen (RvC)
De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de directie, op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen. De Raad heeft de bevoegdheid een bindende voordracht te maken ter benoeming van een directeur en/of een commissaris. De raad heeft het recht om een directeur te schorsen.
In de statuten is bepaald dat de benoeming van commissarissen voor de duur van maximaal vier jaren geschiedt. Aftredende commissarissen zijn terstond herbenoembaar, mits de totale zittingsperiode van een commissaris de twaalf jaren niet overschrijdt. Dit is langer dat de Nijmeegse richtlijn, welke van twee termijn van vier jaren uit gaat.

Directie
De vennootschap wordt bestuurd door een directie bestaande uit een of meer directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen bestaande uit een of meer commissarissen.
Het aantal directeuren en commissarissen wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
De directie heeft de goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders of van de raad van commissarissen voor enkele specifieke bestuursbesluiten nodig, indien met het bestuursbesluit een bedrag van meer dan driehonderdduizend euro (€ 300.000) is gemoeid, waarbij met elkaar samenhangende handelingen als één handeling worden beschouwd.

Frequentie van beoordeling van het functioneren van betrokken personen

Behoudens de vaststelling van de jaarrekening, is er geen sprake van vaste momenten of items waarop het functioneren van vertegenwoordigers specifiek wordt besproken.

Reglementen

Er zijn geen reglementen voor het RvC of de directie, behoudens hetgeen in de wet en/of de statuten zijn vastgelegd.  

Instrumenten van Raad en/of college om invloed via bestuurlijke vertegenwoordiging of anderszins te doen gelden

Via de gemeentelijk aandeelhouder kan raad en/of college invloed uitoefenen op de besluitvorming binnen Leisurelands. De gemeente Nijmegen heeft 1 stem per aandeel. Nijmegen heeft 16,74% van het aantal aandelen in Leisurelands BV.  

Deze pagina is gebouwd op 10/04/2021 13:56:50 met de export van 10/04/2021 12:45:47