Verbonden partijen

Indigo BV

Doelstelling gemeente

Een warmtenet met gebruik van (rest)warmte ARN draagt bij aan het tegengaan van het gebruik van fossiele brandstoffen en de reductie van de uitstoot van CO2. Door middel van een warmtenet, met de mogelijkheid naast de nieuwbouw in de Waalsprong en het Waalfront ook in de bestaande stad gebouwen en woningen aan te sluiten, wordt in hoge mate bijgedragen aan de gemeentelijke klimaatdoelstelling om in 2045 energieneutraal te zijn.

Indigo B.V. heeft ten doel het realiseren, instandhouden en (doen) exploiteren van een warmteinfrabedrijf, ten behoeve van een duurzame energievoorziening door middel van een warmtenet in de gemeente Nijmegen.

Er zijn twee hoofdargumenten om als gemeente met een minderheidsbelang van 5% deel te nemen in het Infrabedrijf, te weten:

  1. Door de participatie van de gemeente in het warmteinfrabedrijf wordt het publieke belang behartigd en wordt ervoor gezorgd dat het transportnet als ‘nutsvoorziening’ openbaar toegankelijk blijft. De 5% deelname geeft strategische zeggenschap, belangrijke besluiten kunnen slechts unaniem genomen worden;
  2. Doordat er sprake is van een minderheidsbelang is de aansprakelijkheid voor eventuele risico’s in de bedrijfsvoering beperkt. Terwijl wij hiermee ook opvolging geven aan de uitkomst van de onderhandelingen, waarbij Alliander als eis heeft gesteld, dat wij ons als gemeente door te participeren langjarig committeren aan de opgave.
Deze pagina is gebouwd op 10/04/2021 13:56:50 met de export van 10/04/2021 12:45:47