Verbonden partijen

Indigo BV

Reguliere informatievoorziening en ad hoc informatievoorziening

Begroting

Begroting- en verantwoordingsstukken

Begroting
Het Businessplan (begroting) wordt vastgesteld door de AVA. Jaarlijks stelt de Directie een geactualiseerde projectbegroting op voor het volgende jaar en legt deze aan de AVA ter goedkeuring voor (na schriftelijk advies van de RvC) (zie procedure AO/IC, vastgesteld door de AVA)

Jaarrekening
Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar maakt de Directie een jaarrekening. De jaarrekening wordt ondertekend door Directie en alle commissarissen De AVA neemt een besluit met algemene stemmen waarbij iedere aandeelhouder aanwezig is. De jaarrekening is voorzien van een accountantsverklaring. In de praktijk kan niet altijd voldaan worden aan de gestelde termijn van 5 maanden; de AVA kan deze termijn verlengen met ten hoogste 6 maanden.

Reguliere informatievoorziening en ad hoc informatievoorzieningJaarrekening

Risicomanagement

Door gemeente Nijmegen
De gemeente Nijmegen heeft de volgende maatregelen in gang gezet/ in beeld om risico’s te beperken:

 • door de 5 % minderheidsdeelname heeft de gemeente Nijmegen een beperkt risico;
 • er zijn geen garantstelling vanuit de gemeente Nijmegen verstrekt;
 • de heer Wijnia is op voordracht van de gemeente Nijmegen benoemd in de RvC en vervult daarmee direct een adviesrol;
 • bij belangrijke besluitvormings en verantwoordingsmomenten vindt ambtelijk (en bestuurlijk) een toets plaats op de bedrijfsvoering van Indigo BV;
 • afspraak is gemaakt dat aanvullende financiering als gevolg van eventuele budget overschrijdingen voor rekening en risico van Alliander komen;
 • de prognose van de woningbouw in de waalsprong en waalfront wordt periodiek vergeleken en afgezet tegen de omzet-verwachtingen van het business plan.

Door Indigo BV

 • Indigo BV voert een eigen risicobeheer en – management en neemt dit mee in de planning & control cyclus.
 • Indigo BV wordt ondersteund bij bedrijfsvoering en control door de expertise bij Alliander. Indigo BV heeft een Rekening courant overeenkomst met Alliander. Het treasury beleid van Alliander voldoet aan de gestelde voorwaarden in de energiesector en is gericht op risicominimalisatie
 • In de overeenkomsten met alle relevante partijen zijn de projectafspraken contractueel geborgd (o.a. mantelovereenkomst Nuon, convenant warmtenetwerk Provincie en Alliander, Green Deal met het Rijk, uitkoppelovereenkomst ARN);
 • Geconstateerd is dat de aanbestedingen passen in de business case waarmee een financieel risico op overschrijding is gereduceerd.

Desalniettemin is de onderneming niet zonder risico’s, de belangrijkste risico’s zijn:

 • Commerciële exploitatie ; De inkomsten van het Infrabedrijf kunnen achterblijven door tegenvallende woningbouw. In de businesscase is rekening gehouden met een conservatievere planning dan de goedgekeurde GREX planningen. Voorts zijn er naast de in de businesscase beprijsde risico’s ook voldoende kansen en alternatieven om de schaalgrootte te optimaliseren. Concreet gaat het dan om nieuw en bestaand vastgoed, bijvoorbeeld in de utiliteitsbouw of corporatiebezit, die kunnen worden aangesloten;
 • Leveringszekerheid ; De ARN bv is op dit momenteel essentieel als leverancier van duurzame restwarmte. De vraag is hoe lang deze bron beschikbaar blijft. Op dit moment is er geen reden om aan te nemen dat dit een probleem gaat worden. ARN heeft moderne toekomstbestendige verwerkingsinstallaties met een breed pallet en een sterk innovatief karakter. ARN is volledig gefinancierd met vreemd vermogen. De aflossingsschuld wordt volgens een strak aflossingsschema afgelost. Na 2015 zijn er geen door de aandeelhouders gegarandeerde leningen meer en verwacht ARN de herfinanciering marktconform te kunnen aantrekken.
Deze pagina is gebouwd op 10/04/2021 13:56:50 met de export van 10/04/2021 12:45:47