Verbonden partijen

Indigo BV

Algemene informatie

De gemeente wenst haar klimaatambities te realiseren, onder meer door het tegengaan van het gebruik van fossiele brandstoffen en de reductie van de uitstoot van CO2. Vanaf 1995 zijn er diverse pogingen geweest om te komen tot een duurzame energievoorziening voor de Waalsprong. In april 2012 heeft de raad ingestemd met een warmtenet voor de Waalsprong (en het Waalfront).

De werkzaamheden van het warmteinfrabedrijf zijn ondergebracht bij Indigo BV , dochter van Alliander, de bestaande netbeheerder van gas en elektra in deze regio. Alliander is meerderheidsaandeelhouder, de gemeente minderheidsaandeelhouder (5%) met strategische zeggenschap. Belangrijke besluiten vragen om een unaniem akkoord van beide aandeelhouders.  

Voor de aanleg van het distributienetwerk in de Waalsprong en het Waalfront met de energie-levering aan de eindgebruikers en de commerciële exploitatie is Nuon verantwoordelijk. Het warmteinfrabedrijf heeft de uitkoppeling van warmte bij de ARN gerealiseerd evenals de aanleg van het hoofdleidingen-net.

In 2013 is de "AORTA" - de hoofdleiding - onder de Waal door naar het plangebied gerealiseerd. Het warmtenet wordt gevoed met restwarmte uit de afvalcentrale ARN. In 2014 zijn de eerste woningen aangesloten. Cumulatief blijft het aantal aangesloten woningen de eerste jaren achter ten opzichte van de verwachtingen. Door herstel op de woningmarkt Waalsprong en Waalfront wordt de achterblijvende aansluiting op termijn weer goed gemaakt.

Nijmegen heeft de energie-transitie en verduurzaming vol op de kaart gezet. Het terugdringen van het gebruik van aardgas is daarbij een belangrijk speerpunt.  Regionaal slaan de provincie Gelderland, de gemeente Arnhem en Nijmegen, NUON en Alliander DGO de handen in één om één geïntegreerd regionaal warmtenet tot stand te brengen.

Deze pagina is gebouwd op 10/04/2021 13:56:50 met de export van 10/04/2021 12:45:47