Verbonden partijen

Indigo BV

Bestuurlijke en ambtelijke vertegenwoordiging

Aandeelhouders
Bij oprichting van de Vennootschap kent deze letter Aandelen met een nominale waarde
van € 1,- elk. Deze aandelen zijn als volgt verdeeld tussen Alliander en de Gemeente:

Aandeelhouder

Aantal letter Aandelen

Gestort kapitaal

Alliander N.V.

5.700.000 A

€ 5.700.000

(nominaal)

(95% totaal geplaatste aandelenkapitaal)

€ 0

(agio)

Gemeente

300.000 B

€ 300.000

(nominaal)

(5% totaal geplaatste aandelenkapitaal)

€ 0

(agio)

De rol van gemeentelijk aandeelhouder in Indigo B.V. wordt uitgeoefend door wethouder Esselbrugge. De aandeelhoudersovereenkomst is gesloten voor onbepaalde tijd. De aandelen in Indigo B.V. zijn tot 1 januari 2026 niet overdraagbaar.

RvC, directie
De Raad van Commissarissen bestaat uit drie (3) commissarissen. De Gemeente heeft een rechtstreeks benoemingsrecht voor één commissaris. De andere twee commissarissen worden benoemd door de AvA op bindende voordracht van Alliander N.V.. De commissarissen worden geschorst en ontslagen door de AVA. De door de gemeente benoemde commissaris, de heer Wijnia, heeft zijn ontslag ingediend voorafgaand aan het begin van zijn wethouderschap.  Er is nog geen nieuwe commissaris bekend. Ook de overige leden van de RvC moeten nog definitief worden aangesteld. Dit zal op de agenda staan van de eerstvolgende aandeelhoudersvergadering.
De statutair directeur wordt benoemd door de AVA op basis van een bindende voordracht door Alliander. De leden van de Directie kunnen uitsluitend personen zijn die een dienstverband hebben met Alliander N.V.. De Directie bestaat uit dhr. Jan Breedveld.

Kengetallen (bron jaarrekening 2020)
Eigen vermogen: € 2.975.000,- (€ 6.mln. aandelenkapitaal minus resultaten )
Vreemd vermogen: € 13.811.000 (mn. materiële activa en langlopende verplichting bij de Provincie
Personele omvang: Geen directe personele bezetting

Ambtelijke vertegenwoordiging
In de projectorganisatie participeert de projectleider van de gemeente Nijmegen. Zijn inzet voor Indigo BV wordt verrekenend met de gemeentelijke planexploitatie in ontwikkeling Duurzame warmtevoorziening.
Indigo BV heeft een dienstverleningsovereenkomst afgesloten met Alliander voor noodzakelijke ondersteuning in bedrijfsvoering en control.

Deze pagina is gebouwd op 10/04/2021 13:56:50 met de export van 10/04/2021 12:45:47