Verbonden partijen

DAR Holding NV

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Taken en bevoegdheden

Strategisch beleid
In de nieuwe statuten is de positie van de RvC gewijzigd. Er heeft een verschuiving van taken plaatsgevonden van RvC naar aandeelhouder. Zoals aangegeven heeft de AvA meer bevoegdheden gekregen en is de rol van de RvC beperkt tot het geven van advies.

Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA)
De Directie behoeft de goedkeuring van de Algemene Vergadering voor een besluit als bedoeld in artikel 107a van Boek 2 en voorts voor besluiten strekkende tot:

 1. het vaststellen of wijzigen van het strategisch beleid en de beleidsplannen. Het strategisch beleid en de beleidsplannen van de vennootschap maken verplicht onderdeel uit van het jaarlijks vast te stellen Bedrijfsplan;
 2. het rechtstreeks of middellijk deelnemen in een andere rechtspersoon of vennootschap en het aanbrengen van een wijziging in of het afstoten van zodanige deelneming;
 3. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vennootschap een krediet wordt verleend;
 4. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het doen van opnamen ten laste van een aan de vennootschap verleend krediet dat door de Algemene Vergadering of door de raad van commissarissen is goedgekeurd;
 5. duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere onderneming en het verbreken of aanmerkelijk wijzigen van zodanige samenwerking;
 6. het verkrijgen, vervreemden en bezwaren, huren en verhuren, in gebruik nemen of geven, onder welke titel ook, van registergoederen en het beëindigen van zodanig gebruik;
 7. het uitoefenen van stemrecht op aandelen in het kapitaal van deelnemingen van de vennootschap ter zake van alle andere onderwerpen dan de onderwerpen zoals genoemd in artikel 17 lid 2 sub a tot en met e, zomede het op andere wijze rechtstreeks of middellijk uitoefenen van zeggenschap daarover, in welke mate of vorm ook;
 8. het verstrekken van zekerheden ten behoeve van derden;
 9. (i) het staken van een (deel van de) onderneming van de vennootschap, het overdragen van het door de vennootschap uitgeoefende bedrijf of een deel daarvan;
 10. de oprichting alsmede de vaststelling van de statuten van een nieuwe rechtspersoon;
 11. het uitbreiden van de werkzaamheden van de vennootschap met een nieuwe categorie van activiteiten of het afstoten of beëindigen van een categorie van activiteiten en het vestigen, verplaatsen of opheffen van nevenvestigingen;
 12. het aanvragen van faillissement of surséance van betaling van de vennootschap;
 13. de beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek, in de zin van de Wet Melding Collectief Ontslag;
 14. het doen van investeringen en het aangaan van rechtshandelingen waarvan het voorwerp of het belang een bedrag van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) te boven gaat (met uitzondering van de normale bedrijfsvoering);
 15. het vaststellen of wijzigen van het procuratiebeleid van de vennootschap;
 16. het aangaan van dadingen, compromissen en akkoorden, dit voor zover deze een (totaal) belang van meer dan eenhonderdduizend euro (€ 100.000,00) betreffen;
 17. het vaststellen of wijzigen van het jaarlijkse budget van de vennootschap

Besluiten van de Directie als bedoeld sub a tot en met q dienen vergezeld te zijn
van een advies van de raad van commissarissen.

Raad van Commissarissen
Voor de volgende besluiten is goedkeuring van de RvC noodzakelijk:

 1. het doen van investeringen en het aangaan van rechtshandelingen waarvan het voorwerp of het belang een bedrag van honderdduizend euro (€ 100.000,00) te boven gaat (met uitzondering van de normale bedrijfsvoering);
 2. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, voor zover het onderwerp van het geschil of procedure een (totaal) belang van meer dan vijftigduizend euro (€  50.000,00) betreft, met uitzondering van het nemen van die rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden;
 3. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten waarbij een beloning wordt toegekend die een door de raad van commissarissen vast te stellen en schriftelijk aan de Directie op te geven bedrag per jaar te boven gaat;
 4. het treffen van pensioenregelingen en het toekennen van pensioenrechten boven die welke uit bestaande regelingen voortvloeien;
 5. het aanstellen van procuratiehouders en het vaststellen van hun bevoegdheid en titulatuur;
 6. het uitoefenen van stemrecht op aandelen in het kapitaal van deelnemingen van de vennootschap ter zake van onderwerpen zoals genoemd sub a tot en met e.

Directie
De directie bestuurt de vennootschap. De Directie heeft voor strategische besluiten het advies van de RvC en goedkeuring van de AvA nodig. De directeur is verantwoordelijk voor het besturen van DAR NV, maar ook van de
(kleine) dochterondernemingen. De directeur wordt aangesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) op de voordracht van de sollicitatiecommissie (bestaande uit leden van de AvA en de RVC).

Bestuurlijk opdrachtgeversplatform
Elke gemeente heeft beleidsautonomie om het afvalbeheer in de eigen gemeente naar eigen inzicht vorm te geven en in te richten. Het platform dient derhalve enkel om inhoudelijke dossiers op en rondom afvalbeheer te delen en af te stemmen. Het bestuurlijk opdrachtgeversplatform heeft taak of bevoegdheden om meerderheidsbesluiten te nemen die regionaal dienen te worden doorgevoerd.

Frequentie van beoordeling van het functioneren van betrokken personen

Directie
De directie wordt beoordeeld door de renumeratiecommissie die bestaat uit RvC -leden. Zij komt hiervoor minimaal twee keer per jaar bijeen.

RVC
Jaarlijks wordt in besloten vergadering van de raad van commissarissen het functioneren van de leden van de raad van commissarissen en de samenwerking tussen de leden onderling geëvalueerd en beoordeeld. Beide beoordelingen worden jaarlijks aan de AvA ter kennisname aangeboden.

Reglementen

Reglement Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur, Directiereglement. Voor DAR is een directiereglement vastgesteld door de Raad van Commissarissen (RvC). Daarin staan onder meer het doel van de DAR, de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de directie en de frequentie van rapportagemomenten aan de RvC. Voor de raad van Commissarissen is een reglement vastgesteld. In dit reglement is aangegeven wat de samenstelling van de RvC is, de honorering van de leden, informatieverstrekking, toezicht op directie en de algemene gang van zaken.
Verder staat er onder meer in aangegeven hoe de RvC optreedt bij benoeming, schorsing en ontslag van directeuren. Het reglement RvC is in 2020 vastgesteld.

Instrumenten van Raad en/of college om invloed via bestuurlijke vertegenwoordiging of anderszins te doen gelden

De gemeente kan als groot aandeelhouder invloed uitoefenen op de vennootschap. Door de veranderde statuten is de invloed van de aandeelhouder toegenomen en hebben de commissarissen een meer adviserende rol gekregen. Daardoor kan de aandeelhouder meer directe sturing geven aan het beleid van DAR NV en daarmee aan de realisatie van de gemeentelijke doelen.
Zoals eerder aangegeven, is de goedkeuring van de AvA noodzakelijk voor een wijziging van het strategisch beleid, de beleidsplannen en/of het jaarlijks budget van de vennootschap evenals voor besluiten die te maken hebben met het aangaan of afstoten van deelnemingen in andere rechtspersonen of vennootschappen.

Deze pagina is gebouwd op 10/04/2021 13:56:50 met de export van 10/04/2021 12:45:47