Verbonden partijen

DAR Holding NV

Algemene informatie

Op 10 oktober 1999 is het besluit genomen om de toenmalige gemeentelijke Dienst Afvalinzameling en Reiniging (DAR) te verzelfstandigen met als enige aandeelhouder de gemeente Nijmegen. Eind 2009 heeft het College regiogemeenten uitgenodigd om als aandeelhouder tot Dar NV toe te treden. Voorwaarde was dat minimaal het gemeentelijk takenpakket op het gebied van afvalbeheer bij Dar NV zou worden ondergebracht. Desgewenst kunnen ook andere taken op het gebied van IBOR of plaagdierbestrijding bij Dar NV worden ondergebracht.
Alle MARN-gemeenten zijn inmiddels toegetreden tot de Dar. Daartoe heeft de gemeente Nijmegen een deel van haar belang in de Dar NV aan de regiogemeenten verkocht.
De aandelenverhouding wordt elke drie jaar aangepast aan de recente omzetverhouding. Dit is in 2020 gebeurd. Daarna is per 2021 gemeente Mook en Middelaar toegetreden. De huidige aandelenverhouding is daarmee als volgt:

Gemeente

aandelenverhouding

Beuningen

3,11

Druten

4,60

Berg en Dal

8,79

Heumen

4,12

Nijmegen

73,,88

Wijchen

4,32

Mook en Middelaar

1,18

Statutaire doelstellingen van Dar (vastgesteld d.d. 19-12-2019)
De vennootschap heeft ten doel:
 (a) het beheer van afval en grondstoffen en het beheer en het onderhoud van de openbare ruimte, alles in de meest ruime zin des woords, waaronder in ieder geval begrepen het voorzien in behoeften van algemeen belang, anders dan van commerciële of industriële aard, zoals het inzamelen van alle soorten afval en grondstoffen, het bevorderen van milieuverantwoorde be- en verwerking van afval en grondstoffen zulks ten behoeve van Gemeenten, met inachtneming van de ter zake bestaande wetten, van overheidswege gegeven voorschriften en verleende opdrachten en/of concessies en/of rechten en het daartoe verkrijgen en beschikbaar stellen van installaties en andere (register) goederen welke zijn bestemd voor inzameling en verwerking van afval en integraal beheer van de openbare ruimte;
 (b) het beheren van – en het voeren van het bestuur over rechtspersonen en ondernemingen welke ten doel hebben de exploitatie van een bedrijf op het gebied van afvalbeheer, inzameling, verwerking en (gemeente)reiniging;
 (c) het – al dan niet tezamen met anderen – verwerven en vervreemden van deelnemingen, in de zin van artikel 24c van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, of andere belangen in rechtspersonen,
vennootschappen en ondernemingen, welke ten doel hebben de exploitatie van een bedrijf op het gebied van afvalbeheer, inzameling, verwerking en (gemeente)reiniging;
 (d) het verkrijgen, beheren, exploiteren, bezwaren en vervreemden van goederen rechten van intellectuele eigendom daaronder begrepen, zomede het beleggen van vermogen;
 (e) het financieren van in het bijzonder doch niet uitsluitend –dochtermaatschappijen, in de zin van artikel 24a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, groepsmaatschappijen, in de zin van artikel 24b
van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, en/of deelnemingen, waaronder begrepen het ter leen verstrekken of doen verstrekken van gelden alles met inachtneming van het bepaalde in lid 2 van dit
artikel, zomede het ter leen opnemen of doen opnemen van gelden;
 (f) het sluiten van overeenkomsten waarbij de vennootschap zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich sterk maakt of zich naast of voor anderen verbindt, in het bijzonder doch niet uitsluitend ten behoeve van rechtspersonen en vennootschappen als hiervoor onder
(e) bedoeld;
 (g) de verzorging bij ouderdom of invaliditeit van werknemers en gewezen werknemers van de vennootschap of daarmee in een groep verbonden vennootschappen of ondernemingen en hun echtgenoten/partners en kinderen en het verstrekken van periodieke uitkeringen en
verstrekkingen op basis van daartoe aan te gane overeenkomsten, alsmede het sluiten van overeenkomsten van levensverzekeringen waaronder begrepen overeenkomsten van lijfrenten;
 het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, zulks zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

3.2 De vennootschap mag niet, met het oog op het nemen en verkrijgen door anderen van Aandelen of certificaten daarvan, leningen verstrekken, zekerheid stellen, een koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden.

DAR NV voert voor de gemeente Nijmegen het inzamelen van huishoudelijk afval, reiniging en beheer van de openbare ruimte en ongediertebestrijding uit.

Op de website van Dar NV kunt u nadere informatie en documenten vinden.

Deze pagina is gebouwd op 10/04/2021 13:56:50 met de export van 10/04/2021 12:45:47