Verbonden partijen

DAR Holding NV

Bestuurlijke en ambtelijke vertegenwoordiging

Bestuurlijke vertegenwoordiging
DAR N.V. is een naamloze vennootschap waarvan alle aandelen in bezit zijn van de volgende gemeenten.

Gemeente

aandelenverhouding

Beuningen

3,11

Druten

4,60

Berg en Dal

8,79

Heumen

4,12

Nijmegen

73,,88

Wijchen

4,32

Mook en Middelaar

1,18

De wethouder financiën vertegenwoordigt de gemeente Nijmegen in de aandeelhoudersvergadering.
Namens de andere deelnemende gemeenten is de vertegenwoordiging als volgt:

Gemeente

Naam

Functie

Gemeente Beuningen

dhr. P. de Klein

wethouder

Gemeente Berg en Dal

dhr. N.A.V. Verheul

wethouder

Gemeente Druten

dhr. M.H.T. Lepoutre

wethouder

Gemeente Heumen

dhr. H.A.M. van de Berg

wethouder

Gemeente Nijmegen

mw. E. Esselbrugge

wethouder

Gemeente Wijchen

dhr. G.W.R. Gerrits

wethouder

Gemeente Mook en Middelaar

dhr G.J.M. Wienhoven

wethouder

Raad van Commissarissen en directeur
De Raad van Commissarissen (RvC) bestaat uit minimaal drie (natuurlijke) personen; bestuurders (inclusief gemeenteraadsleden) of ambtenaren zijn uitgesloten van deelname aan de RvC, conform de kadernota “verbonden partijen gemeente Nijmegen” (2019). De RvC heeft als taak het toezicht houden op de directie en de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Voor de dagelijkse aansturing van de vennootschap is een statutair directeur aangesteld.

De Raad van Commissarissen wordt voorgezeten door de heer R. van Dongen.  Voor de verdere samenstelling verwijzen wij u naar de website van Dar.

Opdrachtgeverschap: Bestuurlijke vertegenwoordiging via het Bestuurlijk opdrachtgeversplatform
In het bestuurlijk opdrachtgeversplatform hebben wethouders zitting uit de gemeenten Nijmegen, Beuningen, Druten, Berg en Dal, Heumen, Wijchen en Mook en Middelaar. Het betreft de wethouders die de gemeentelijke afvalbeheertaak in hun portefeuille hebben. Voor de gemeente Nijmegen is dat de wethouder Openbare Ruimte.
Elke gemeente heeft beleidsautonomie om het afvalbeheer in de eigen gemeente naar eigen inzicht vorm te geven en in te richten. Het platform dient derhalve enkel om inhoudelijke dossiers op en rondom afvalbeheer te delen en af te stemmen en niet om meerderheidsbesluiten te nemen die regionaal dienen te worden doorgevoerd.

Ambtelijke vertegenwoordiging
Dar NV kent vanuit de aandeelhouderspositie bezien geen ambtelijke adviesorganen.

Ambtelijk opdrachtgeversplatform
In het ambtelijk opdrachtgeversplatform hebben de beleidsadviseurs afvalstoffen zitting uit de gemeenten Nijmegen, Beuningen, Druten, Berg en Dal, Heumen Wijchen en Mook en Middelaar. In dit ambtelijk platform vindt afstemming en kennisuitwisseling plaats over beleidsmatige en operationele dossiers in het gemeentelijke afvalbeheer. Streven is zaken waar mogelijk in regionaal verband uniform te organiseren. Tevens adviseert het ambtelijk opdrachtgeversplatform het bestuurlijke opdrachtgeversplatform.

Ambtelijke voorbereidingsgroep Financiën
Ter voorbereiding op de AvA vindt er een ambtelijk vooroverleg plaats waarin alle agendastukken worden besproken. In dit overleg hebben de financieel adviseurs uit gemeenten Nijmegen, Beuningen, Druten, Berg en Dal, Heumen ,Wijchen en Mook en Middelaar zitting. Deze groep adviseert de wethouder Financiën over de te nemen besluiten tijdens de AvA.

Deze pagina is gebouwd op 10/04/2021 13:56:50 met de export van 10/04/2021 12:45:47