Verbonden partijen

DAR Holding NV

Reguliere informatievoorziening en ad hoc informatievoorziening

Begroting

Begroting en bedrijfsplan Dar NV
Jaarlijks stelt de directie van Dar NV een begroting en een meerjaren (minimaal 3 jaar) bedrijfsplan op die ter advisering worden voorgelegd aan de RvC van Dar NV. Na formeel advies van de RvC worden deze begroting en het bedrijfsplan ter goedkeuring voorgelegd aan de AvA.
Alvorens de begroting ter goedkeuring aan de AvA wordt voorgelegd, dienen de DVO-gesprekken met de gemeente afgerond te zijn en de resultaten hiervan verwerkt te zijn in de begroting. Hiermee wordt voorkomen dat een goedgekeurde en vastgestelde begroting nadien moet worden gewijzigd.

Reguliere informatievoorziening en ad hoc informatievoorzieningJaarrekening

Tussentijdse verantwoording
Dar NV stelt een halfjaarrapportage op en neemt daarin een prognose op van het verwachte jaarresultaat. De halfjaarrapportrage wordt besproken in de RvC. Bij belangrijke afwijkingen en ontwikkelingen worden de aandeelhouders geïnformeerd.

Jaarrekening
Jaarlijks wordt de door de directie opgestelde jaarrekening door een externe accountant gecontroleerd en voorzien van een verklaring. De jaarrekening wordt ter goedkeuring en dechargeverlening voorgelegd aan de aandeelhouder(s). Van belang is dat de directie in de jaarrekening verantwoording aflegt over de behaalde resultaten in relatie tot de vastgestelde begroting.

Risicomanagement

Over het managen van risico’s zijn geen specifieke afspraken gemaakt en geldt de informatievoorziening zoals deze in de wet- en regelgeving (beperkt) is vastgelegd. Dar NV geeft zowel in het Bedrijfsplan als bij de Jaarrekening een actueel inzicht in relevante risico’s.
Als aandeelhouder beoordelen wij jaarlijks de risico’s die er zijn bij de deelname in DAR N.V. Aan de hand van de uitkomsten hiervan worden maatregelen genomen of worden met de directie van DAR N.V. afspraken gemaakt.

Deze pagina is gebouwd op 10/04/2021 13:56:50 met de export van 10/04/2021 12:45:47