Verbonden partijen

Euregio Rijn en Waal

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Taken en bevoegdheden

Regels en afspraken
De deelnemers zijn verplicht het werk van de Euregio Rijn-Waal te ondersteunen. Zij zijn in het bijzonder verplicht binnen de grenzen van hun (nationale) bevoegdheden de maatregelen te treffen die voor de taakuitvoering van de Euregio Rijn-Waal noodzakelijk zijn. (art. 5). Bij uittreding van deelnemers wordt een opzegtermijn in acht genomen van 3 jaar.(gebaseerd op art. 4, lid 3 GR).
De Euregioraad:

  • beslist over toekenning subsidies, gelden, activiteiten, projecten
  • beslist in het bijzonder over de begroting, jaarrekening, het aantal formatieplaatsen, onvoorziene uitgaven en de machtiging voor het aangaan voor verplichtingen alsmede het strategisch beleidsplan.
  • beslist over toetreding van leden, over de wijziging van de regeling.
  • benoemt de secretaris voor een periode van 6 jaar. Een secretaris kan om belangrijke redenen van zijn functie worden ontheven.
  • neemt beslissingen bij eenvoudige meerderheid der stemmen
  • beslist bij partijdigheidskwesties

De Euregioraad kan het Dagelijks bestuur en/of afzonderlijke leden ter verantwoording roepen, en kan leden ontslaan indien ze niet meer het vertrouwen van de Euregioraad bezitten.
Een Euregiolid kan door het Orgaan waar zij deel van uitmaken ontheven worden van hun functie als Euregioraadslid indien hij het vertrouwen niet meer geniet.

Dagelijks Bestuur:
Het dagelijks bestuur kan bij urgentie beslissen zonder tussenkomst van de Euregioraad. Het dagelijks bestuur is opdrachtgever van de secretaris en is in het bijzonder belast met het voorbereiden en uitvoeren van de besluiten van de Euregioraad, benoeming, bevordering en ontslag van het personeel (met uitzondering van de secretaris) het bepalen van algemene richtlijnen voor de planning en doelstellingen van public relations.

Secretaris
De secretaris is het hoofd van de ambtenaren en werknemers van de Euregio-Rijn-Waal. De secretaris bereid onder de opdracht van het Dagelijks Bestuur besluiten voor en voert ze uit, stelt uit dien hoofde ook de jaarrekening en begroting op.
De secretaris is conform art 9 lid 3 belast om samen met de voorzitter van het Dagelijks Bestuur verplichtingen alleen schriftelijk aan te gaan, dit geldt ook voor benoemingsakten voor “Beambten”.

Aansprakelijkheid
De leden van het DB zijn via de Euregio Rijn-Waal verzekerd tegen bestuurlijke aansprakelijkheid. In het Duits heet dat de Haftplichtversicherung.

Frequentie van beoordelen
Het dagelijks bestuur beoordeelt periodiek het functioneren van de secretaris/ directeur en maakt met hem of haar afspraken over het prestatiecontract. De leden van de Euregioraad zijn verplicht om het orgaan dat zij vertegenwoordigen mondeling of schriftelijk te informeren over alle belangrijke zaken van de Euregio-Rijn-Waal en om vragen te beantwoorden. Zij kunnen door het orgaan ter verantwoording worden geroepen. Bij de behandeling van relevante zaken ontstaat ook een moment het functioneren van de leden te beoordelen.

Frequentie van beoordeling van het functioneren van betrokken personen

Het dagelijks bestuur beoordeelt periodiek het functioneren van de secretaris/ directeur en maakt met hem of haar afspraken over het prestatiecontract. De leden van de Euregioraad zijn verplicht om het orgaan dat zij vertegenwoordigen mondeling of schriftelijk te informeren over alle belangrijke zaken van de Euregio-Rijn-Waal en om vragen te beantwoorden. Zij kunnen door het orgaan ter verantwoording worden geroepen. Bij de behandeling van relevante zaken ontstaat ook een moment het functioneren van de leden te beoordelen.

Reglementen

Er is een reglement van orde.

Instrumenten van Raad en/of college om invloed via bestuurlijke vertegenwoordiging of anderszins te doen gelden

In de organisatiestructuur is geborgd dat een lid van het College vertegenwoordigd is in het Dagelijks Bestuur en 3 leden uit de Raad in de Euregioraad. Zij hebben een informatieplicht en kunnen door de Raad ter verantwoording worden geroepen en desnoods uit hun functie ontheven worden. Besluitvorming van de Euregio wordt mede door Nijmeegse ambtenaren voorbereid wat in raadsfracties besproken wordt.

Deze pagina is gebouwd op 10/04/2021 13:56:50 met de export van 10/04/2021 12:45:47