Verbonden partijen

Euregio Rijn en Waal

Reguliere informatievoorziening en ad hoc informatievoorziening

Begroting

De Euregioraad vergadert minstens 2 keer per jaar. In deze cyclus vindt de vaststelling van de begroting, subsidieadvies en van de jaarrekening plaats. Wij bereiden ons voor door middel van vertegenwoordigers in Euregioraad, Dagelijks Bestuur en Commissies.

Reguliere informatievoorziening en ad hoc informatievoorzieningJaarrekening

reguliere informatievoorziening
Dagelijks Bestuur biedt tijdig begroting, jaarrekening en overig relevante zaken aan aan de leden van de Euregioraad. De commissies bereiden besluitvorming voor waarbij de raad wordt geïnformeerd en  geconsulteerd.

ad hoc informatievoorziening
In de eerste plaats hebben de leden van de Euregioraad een informatieplicht, die ook buiten de reguliere besluitvormingsmomenten geldt, indien het betreffende als voldoende relevant kan gelden.
Bij minimaal een vijfde deel van het aantal leden van de Euregioraad, kunnen de leden te allen tijde een bijzondere vergadering bijeen laten roepen.

Risicomanagement

  • Door gemeente Nijmegen
    Ten aanzien van het risicomanagement wordt zowel binnen de gemeente als door de verbonden partij gewerkt aan het beperken van risico’s. Binnen de gemeente worden jaarlijks de risico’s voor de gemeente Nijmegen gewaardeerd ten gevolge van de deelname in Euregio Rijn-Waal. Deze risico’s worden opgenomen in een software systeem (Naris) dat aan genoemde risico’s een financiële waarde koppelt.
  • Door Euregio
    De risico’s van de projectsubsidiëringen worden middels correcte beschikkingen neergelegd bij de projectuitvoerders. De dan nog resterende risico’s/ problemen  zijn voor rekening van de uiteindelijke risicodragers: Ministerie van EZ en het Wirtschaftsminsterie NRW, en dus niet voor de Euregio Rijn-Waal. Er wordt zorgvuldig op toegezien dat de begroting gebaseerd is op de bijdrages van de deelnemende organisaties en op de middelen technische bijstand uit de diverse uitvoeringsprogramma’s. Het belangrijkste risico dat dan nog resteert ligt bij de ambtelijke formatie. Hier ziet bestuur/secretaris zorgvuldig toe door met tijdelijke aanstellingen te werken. Er zijn géén signalen dat er in de Euregio-organisatie grote financiële risico’s worden gelopen. De risico’s voor de gemeente Nijmegen zijn beperkt.
Deze pagina is gebouwd op 10/04/2021 13:56:50 met de export van 10/04/2021 12:45:47