Verbonden partijen

ODRN

Interne voorbereiding en afstemming

Werkplannen en PDC-cyclus:
Er wordt sinds enige jaren gewerkt met outputfinanciering. In voorgaande jaren werd eerst de begroting (financiële kaders) vastgesteld en daarna volgende de invulling daarvan door afspraken te maken over de werkplannen. Door deze volgorde was er geen flexibiliteit om bij de werkplannen extra budget uit te trekken voor meerwerk.  Er is inmiddels een aangepaste planning & control cyclus van kracht waarin we de volgorde begroting -  werkplannen omgedraaid hebben. We maken nu vroeg in het jaar afspraken maken over de werkplannen van het jaar t+1.Zodat de ODRN en de gemeente de effecten hiervan kan meenemen in de begroting van dat jaar.
De ODRN heeft in een nieuwe Planning en Controlcyclus het aantal rapportagemomenten vastgelegd (twee tussentijdse rapportages en een slotrapportage na afloop van het jaar).   

Doorontwikkeling ODRN ‘Ontwikkelagenda 2020-2021’
In de loop van 2020 heeft het bestuur van de ODRN een aantal keren gesproken over de ontwikkeling van de ODRN. Op verzoek van het bestuur heeft het adviesbureau SeinstraVandeLaar aan de hand van een eigen analyse een eerste schets van een ontwikkelingsprogramma voor de ODRN geschreven. Dit ontwikkelprogramma loopt door in 2021 en naar alle waarschijnlijkheid ook nog in 2022.
Dit Ontwikkelprogramma ziet op een versterking en professionalisering van de ODRN op een drietal thema’s, ieder met een eigen bestuurlijke trekker vanuit het ODRN-bestuur.
Deze drie thema’s zijn Gezamenlijkheid, Zakelijkheid en Nieuwe Ontwikkelingen. Hierbinnen zijn 7 opgaven benoemd:

  1. Gezamenlijkheid, uitgangspunten, regionaal uitvoerings-en handhavingsbeleid en governance
  2. Nieuwe opzet regionale programmering op basis van risicoanalyse
  3. Verzakelijken opdrachtgever-opdrachtnemerrelatie en verbeteren interne bedrijfsvoering
  4. Doelmatigheid verbeteren tussen opdrachtgevers en dienst
  5. Ontwikkelen naar een informatiedienst
  6. Voorbereiden Omgevingswet
  7. Voorbereiden Wet Kwaliteitsborging Bouwtaken
Deze pagina is gebouwd op 10/04/2021 13:56:50 met de export van 10/04/2021 12:45:47