Verbonden partijen

ODRN

Doelstelling gemeente

De deelnemers oefenen bevoegdheden uit op grond van onder andere de Wet algemene bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) waaronder bevoegdheden tot het beslissen op aanvragen om omgevingsvergunningen, het houden van toezicht en het beslissen over bestuursrechterlijke handhaving van de wettelijke voorschriften. De minister van VROM heeft aangedrongen op de vorming van uitvoeringsdiensten op regionale schaal.

Naar aanleiding daarvan hebben de colleges van alle Gelderse gemeenten en het college van gedeputeerde staten op 3 november 2009 een intentieverklaring ondertekend waarin de volgende uitgangspunten zijn opgenomen:

de op te richten omgevingsdiensten krijgen de vorm van een openbaar lichaam op grond van de wet gemeenschappelijke regelingen;
de omgevingsdiensten voeren zelf geen beleidstaken uit, deze worden door de gemeenten uitgevoerd;
de omvang van het werkterrein van de omgevingsdiensten wordt gebaseerd op de bestaande regionale samenwerkingsverbanden in Gelderland (de Gelderse maat).
De raden van de gemeenten Beuningen, Druten, Berg en Dal, Heumen, Nijmegen, Wijchen en Provinciale Staten van de provincie Gelderland hebben toestemming verleend als bedoeld in artikel 51, lid 2 Wet gemeenschappelijke regelingen.

Deze pagina is gebouwd op 10/04/2021 13:56:50 met de export van 10/04/2021 12:45:47