Verbonden partijen

ODRN

Dienstverlening door verbonden partij

Meer concreet gelden de volgende deelopdrachten:

  • De ODRN zorgt er voor dat de taakuitvoering blijft voldoen of gaat voldoen aan de wettelijke Kwaliteitseisen;
  • De ODRN zorgt voor een goede afstemming/samenwerking met partijen;
  • De ODRN geeft een positieve prikkel aan de bestuurlijke en ambtelijke handhaving cultuur. Dit is goed voor de kwaliteit en leidt tot eenduidige toepassing van de regelgeving;
  • De ODRN zorgt voor een zo eenduidig mogelijke taakuitvoering in de Regio met maatwerkafspraken als het gaat om ambities en bestuurlijke keuzes van de individuele organisaties;
  • De ODRN zorgt er voor dat de taakuitvoering efficiënter gaat plaatsvinden dan de som van de huidige taakuitvoering per einde van 2011;
  • De ODRN zorgt voor een breed pallet aan ontwikkelingsmogelijkheden in termen van specialismenvorming en doorgroeimogelijkheden, zodat specifieke expertise wordt geborgd en waar mogelijk uitgebreid;
  • De ODRN draagt bij aan verdergaande innovatie in de aanpak en organisatie van vergunningverlening toezicht en handhaving (VTH taken);
  • de ODRN voert, naast de verplichte basistaken, voor heel landsdeel Oost de VTH taak voor de bedrijven die onder het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO) uit en stelt voor IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) -inrichtingen in de gehele provincie Gelderland het milieudeel binnen de complexe omgevingsvergunning op.
Deze pagina is gebouwd op 10/04/2021 13:56:50 met de export van 10/04/2021 12:45:47