Verbonden partijen

ODRN

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Taken en bevoegdheden

De taken en bevoegdheden van het AB, DB en directie zijn vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling ODRN.

Algemeen Bestuur
Het AB is verantwoordelijk voor het gevoerde bestuur waarbij de volgende bevoegdheden worden onderkend:

 • het vaststellen van de begroting en jaarrekening;
 • het algemeen bestuur kan bevoegdheden overdragen aan het dagelijks bestuur tenzij de aard van de bevoegdheid zich hiertegen verzet maar in ieder geval met uitzondering van de bevoegdheden tot het vaststellen van de begroting alsmede de wijzigingen daarvan en de jaarrekening.
 • het geven van instructies voor de werkwijze van het dagelijks bestuur.
 • beslissen  over alle andere aangelegenheden waarvoor de bevoegdheid niet op grond van de Wet of deze regeling aan het dagelijks bestuur of aan de voorzitter toekomt.

Dagelijks Bestuur
Het DB is belast met en bevoegd tot het voeren van het dagelijks bestuur, waaronder in ieder geval wordt verstaan:

 • het voorbereiden van al hetgeen aan het algemeen bestuur ter beraadslaging en besluitvorming wordt voorgelegd;
 • het uitvoeren van de besluiten van het AB;
 • het voorstaan van de belangen van de regeling en het openbaar lichaam bij andere overheden, instellingen en diensten waarmee, of personen met wie contact met het dagelijks bestuur van belang is;
 • het beheer van activa en passiva van het openbaar lichaam;
 • het nemen van alle conservatoire maatregelen, zowel in als buiten rechte, en het doen van alles wat nodig is ter voorkoming van verjaring en verlies van recht en eigendom;
 • het benoemen, schorsen en ontslaan van personeelsleden, waaronder begrepen de directeur; Onder benoeming van personeel wordt tevens verstaan de tewerkstelling op grond van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht;
 • het vaststellen van een regeling omtrent de ambtelijke organisatie van het openbaar lichaam, alsmede de rechtspositieregelingen voor de directeur en het overige personeel;
 • het bepalen van de wijze waarop de directeur bij verhindering of ontstentenis wordt vervangen;
 • het vaststellen van een instructie voor de directeur die ten minste de taken van de directeur en de aansturing van het personeel betreft;
 • het aangaan van privaatrechtelijke overeenkomsten met uitzondering van privaatrechtelijke rechtshandelingen als bedoeld in artikel 55a van de Wet;
 • het voeren van rechtsgedingen namens de regeling;
 • het vaststellen van alle overige regelingen die noodzakelijk zijn.

Directeur
De directeur is ambtelijk secretaris van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur en staat het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur bij de uitoefening van hun taak terzijde. De directeur is in de vergadering van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur aanwezig. De directeur ondertekent mede de stukken die van het AB en het DB uitgaan. De directeur is het hoofd van de ambtelijke organisatie.  De directeur is belast met en bevoegd tot het voeren van de dagelijkse bedrijfsvoering waaronder:

 • het benoemen, schorsen en ontslaan van functionarissen van de ODRN, alsmede het nemen van andere individuele rechtspositionele besluiten;
 • het aangaan van detacheringsovereenkomsten en het nemen van besluiten op grond van de Arbeidsomstandighedenwet;
 • het doen van uitgaven mits passend binnen de vastgestelde begroting en investeringslijst;
 • het beslissen tot aangaan van overeenkomsten ten behoeve van de bedrijfsvoering mits passend binnen het toegekend budget<
 • beantwoording van verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van Bestuur voor zover het om autonome bevoegdheden van de ODRN gaat.

Er is door ODRN geen bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

De deelnemer is bevoegd gezag en als zodanig primair verantwoordelijk. De deelnemers dragen geen publiekrechtelijke bevoegdheden over aan de ODRN. De deelnemers beslissen ieder afzonderlijk over de verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de ODRN. De ODRN voert de werkzaamheden uit in mandaat van het bevoegd gezag, zijnde de gemeente Nijmegen. Door ODRN is wel een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en rechtsbijstandsverzekering afgesloten.

Frequentie van beoordeling van het functioneren van betrokken personen

De ODRN kent geen formeel kader waarin het functioneren van de directie en bestuursorganen wordt
beoordeeld.

Het AB, DB en voorzitter geven aan de gemeenteraden en Provinciale Staten gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen die voor een juiste beoordeling van het door het bestuur gevoerde en te voeren beleid nodig is. Het AB, DB en voorzitter  verstrekken aan de gemeenteraden en Provinciale Staten alle inlichtingen die door een of meer leden van die gemeenteraden of Provinciale Staten worden verlangd. Een lid van het AB geeft alle inlichtingen waarom is verzocht door een of meer leden van de gemeenteraad van de deelnemer die hem heeft aangewezen, respectievelijk een of meer leden van Provinciale Staten in het geval het lid is aangewezen door Gedeputeerde Staten. Hij is bovendien aan de gemeenteraad of Provinciale Staten verantwoording verschuldigd over het door hem gevoerde bestuur.

Reglementen

De navolgende reglementen en verordeningen zijn van toepassing:

 • Mandaatregeling (2021): Vastlegging van het verlenen van volmacht en machtiging van het bestuur aan de directeur en afdelingshoofden van de ODRN;
 • Financiële verordening ex artikel 212 GW (2016):  vastleggen de financiële organisatie, het financieel beleid en het financieel beheer van de ODRN;
 • Controleverordening ex artikel 213 GW (2012): vastlegging van de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de ODRN;
 • Treasury statuut (2016): vastlegging van de kaders van het uit te voeren treasury beleid van de ODRN;
 • Arbeidsvoorwaardenreglement AVR Gelderse Omgevingsdiensten: aanvullend lokale arbeidsvoorwaarden die per 1 januari 2020 zijn opgenomen in het arbeidsvoorwaardenreglement (AVR) Gelderse Omgevingsdiensten.
 • Reglement van Orde AB en DB: vastlegging van orde van vergaderingen en overige werkzaamheden van het AB en DB;
 • Gemeenschappelijke regeling ODRN (2016): vastlegging taken, bevoegdheden en bijdragen van de ODRN.
 • Dienstverleningsovereenkomst 2013: hierin is vastgelegd op welke wijze en waarop de ODRN de taken uitvoert;

Instrumenten van Raad en/of college om invloed via bestuurlijke vertegenwoordiging of anderszins te doen gelden

Het bestuur kan haar invloed uitoefenen als deelnemer in het Algemeen als Dagelijks bestuur. De stemverhouding is naar rato verdeeld over de deelnemers waarbij Nijmegen beschikt over 8 van
de 26 stemmen. De gemeente Nijmegen kan bij het DB, uiterlijk vóór 1 juli van het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor de ontwerpbegroting dient, een zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen.

De deelnemers zijn bevoegd te beslissen over toetreding van nieuwe deelnemers tot de regeling. Het AB wordt in de gelegenheid gesteld hierover zijn zienswijze bekend te maken.

Een deelnemer kan uittreden uit de regeling na een daartoe strekkend besluit van de deelnemer, doch niet eerder dan na vijf jaar na de eerste inwerkingtreding van de regeling. Het besluit tot uittreding wordt niet later genomen dan een jaar voorafgaand aan de datum waarop de uittreding plaatsvindt. De uittreding is slechts mogelijk met ingang van 1 januari. De uittreding is slechts mogelijk onder de voorwaarde dat tussen de ODRN en de uittredende deelnemer voor de resterende financiële verplichtingen van de uittredende deelnemer een vaststellingsovereenkomst wordt gesloten. Over de vaststellingsovereenkomst wordt besloten door het AB. Het besluit inzake de vaststellings-overeenkomst behoeft een twee derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Het DB ziet toe op de uittreding en de vereffening van de financiële verplichtingen.

Deze pagina is gebouwd op 10/04/2021 13:56:50 met de export van 10/04/2021 12:45:47