Verbonden partijen

ODRN

Bestuurlijke en ambtelijke vertegenwoordiging

Taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden

Algemeen Bestuur (AB)
Het algemeen bestuur is vertegenwoordigd door de zeven deelnemers van de ODRN waaronder de
voorzitter. De zeven deelnemers zijn naast de provincie Gelderland, de gemeenten Beuningen, Druten, Heumen, Nijmegen, Berg en Dal en Wijchen. De taken en bevoegdheden zijn opgenomen in de gemeenschappelijke regeling ODRN. Het AB vergadert zo dikwijls als de voorzitter dat nodig oordeelt of twee leden van het algemeen bestuur daarom verzoeken, doch ten minste twee maal per jaar.
De vertegenwoordiging en stemverhouding zijn als volgt:

Deelnemers

Vertegenwoordiger

Functie

Aantal stemmen

Gemeente Heumen

Dhr. R. Waas

Lid

2

Gemeente Wijchen

Dhr. G. Gerrits

Lid

2

Gemeente Beuningen

Dhr.  S. Versluijs

Lid

3

Gemeente Druten

Dhr.  A. Springveld

Lid

2

Gemeente Berg en Dal

Dhr  N. Verheul

Vicevoorzitter

5

Gemeente Nijmegen

Dhr. B.J.H.M. Vergunst

Lid

8

Provincie Gelderland

Dhr.  J. Van der Meer

Voorzitter

4

Dagelijks bestuur (DB)
Het dagelijks bestuur bestaat uit 4 deelnemers, waarvan 1 de voorzitter is. De leden worden gekozen
uit het midden van het AB. De bevoegdheden zijn opgenomen in de gemeenschappelijke regeling ODRN. Het DB stelt een reglement van orde vast voor zijn vergaderingen. Het DB vergadert zo dikwijls als de voorzitter dit nodig oordeelt of een lid van het dagelijks bestuur hierom verzoekt. De leden van het DB hebben een gelijke stem, ingeval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend. De leden van het DB zijn voor het gevoerde bestuur gezamenlijk of individueel verantwoording verschuldigd aan het AB.

Deelnemers

Vertegenwoordiger

Functie

Gemeente Beuningen

Dhr. René Waas

Lid

Gemeente Berg en Dal

Dhr  N. Verheul

Vicevoorzitter

Gemeente Nijmegen

Dhr. N. Vergunst

Lid

Provincie Gelderland

Dhr.  J. van der Meer

Voorzitter

De gemeente Nijmegen is zowel in het AB als DB bestuurlijk vertegenwoordigd door wethouder Vergunst. Daarnaast heeft de gemeente nog een tweede lid in het AB en dat is wethouder Wijnia.
Directie
De directie is verantwoordelijke voor de dagelijkse bedrijfsvoering van de ODRN. Daarnaast is de directeur tevens de ambtelijk secretaris van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur en staat hij het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur bij de uitoefening van hun taak. Taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling en de mandaatregeling ODRN.
Kengetallen
De ODRN werkt vanaf 2016 outputgericht op producten die door de opdrachtgevers in onze eigen regio worden gevraagd. Deze systematiek vergt een andere manier van werken voor de ODRN. In 2020 zijn alle werkzaamheden, dus ook werkzaamheden die de ODRN buiten de eigen regio verricht, opgenomen in de producten en dienstencatalogus. Daarmee worden ook de werkzaamheden die de ODRN verricht ten behoeve van het Gelders stelsel outputgericht gefinancierd. Overigens is bij de uitvoering van nogal wat producten, in het kader van de complexe vergunningverlening, sprake van verrekening tegen werkelijk bestede uren of zoals de ODRN dat noemt: tegen nacalculatie.
De begroting 2021 laat het volgende beeld zien

Deelnemers

Werkplan 2021

Projecten buiten werkplan

Ontwikkelagenda

Begroting 2021

Berg en Dal

Beuningen

Druten

Heumen

Nijmegen

Wijchen

Provincie

Totaal

Deze pagina is gebouwd op 10/04/2021 13:56:50 met de export van 10/04/2021 12:45:47