Verbonden partijen

MARN

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Taken en bevoegdheden

Algemeen Bestuur
Het Algemeen Bestuur heeft de volgende taken en bevoegdheden.

 1. Het algemeen bestuur stelt de begroting en de jaarrekening vast.
 2. Het algemeen bestuur besluit tot deelname in organisaties als bedoeld in artikel 31a van de Wet.
 3. Het algemeen bestuur kan bevoegdheden overdragen aan het dagelijks bestuur tenzij de aard van de bevoegdheid zich hiertegen verzet maar in ieder geval met uitzondering van de bevoegdheid tot het vaststellen van de begroting, de wijzigingen daarvan, de jaarrekening als ook over deelname in organisaties als bedoeld in lid 2.
 4. Het algemeen bestuur kan instructies geven voor de werkwijze van het dagelijks bestuur.
 5. Het algemeen bestuur beslist over alle andere aangelegenheden waarvoor de bevoegdheid niet op grond van de Wet of deze regeling aan het dagelijks bestuur of aan de voorzitter toekomt.

Het lidmaatschap eindigt van rechtswege zodra het lid geen lid meer van de deelnemer is die hem heeft aangewezen. De leden van het Algemeen Bestuur die tussentijds ontslag nemen, stellen de  voorzitter alsmede Raad die hen heeft aangewezen, hiervan op de hoogte. Het ontslag gaat in zodra onherroepelijk in hun opvolging is voorzien.

Dagelijks Bestuur
Het Dagelijks Bestuur heeft de volgende taken en bevoegdheden:

 1. Het dagelijks bestuur is belast met en bevoegd tot het voeren van het dagelijks bestuur, waaronder in ieder geval wordt verstaan:
 • het voorbereiden van al hetgeen aan het algemeen bestuur ter beraadslaging en besluitvorming wordt voorgelegd;
 • het uitvoeren van de besluiten van het algemeen bestuur;
 • het voorstaan van de belangen van de regeling en het openbaar lichaam bij andere overheden, instellingen en diensten waarmee, of personen met wie contact met het dagelijks bestuur van belang is;
 • het beheer van activa en passiva van het openbaar lichaam;
 • het nemen van alle conservatoire maatregelen, zowel in als buiten rechte, en het doen van alles wat nodig is ter voorkoming van verjaring en verlies van recht en eigendom;
 1. Het dagelijks bestuur benoemt, schorst en ontslaat het personeel. Onder benoeming van personeel wordt tevens verstaan de tewerkstelling op grond van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht.
 2. Het dagelijks bestuur stelt een regeling vast omtrent de ambtelijke organisatie van het openbaar lichaam, alsmede de rechtspositieregelingen.
 3. Het dagelijks bestuur is bevoegd tot het aangaan van privaatrechtelijke overeenkomsten met uitzondering van privaatrechtelijke rechtshandelingen als bedoeld in artikel 31a van de Wet.
 4. Het dagelijks bestuur is bevoegd tot het voeren van rechtsgedingen namens de regeling.

Degene die ophoudt lid te zijn van het Algemeen Bestuur, houdt ook op lid van het dagelijks Bestuur te zijn.

Voorzitter
De Voorzitter heeft de volgende taken en bevoegdheden:

 1. De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur.
 2. De voorzitter ondertekent de stukken die van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur uitgaan.
 3. De voorzitter vertegenwoordigt het openbaar lichaam in en buiten rechte. Hij kan de vertegenwoordiging opdragen aan een door hem aan te wijzen gemachtigde.

De voorzitter kan te allen tijde ontslag nemen. Hij doet daarvan schriftelijk mededeling aan het algemeen bestuur. Het ontslag gaat in zodra in opvolging is voorzien. Als tussentijds de functie van de voorzitter vacant wordt, wijst het Algemeen Bestuur in zijn eerstvolgende vergadering of ten spoedigste daarna de nieuwe voorzitter aan.

Aansprakelijkheid
Voor de leden van het Algemeen en Dagelijks Bestuur is een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Frequentie van beoordeling van het functioneren van betrokken personen

Frequentie van beoordeling van het functioneren van betrokken personen
Een lid van het Dagelijks Bestuur kan door het Algemeen Bestuur worden ontslagen, indien dit lid het vertrouwen van het Algemeen Bestuur niet meer bezit. In dit geval zijn de artikelen 49 en 50 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.

Een lid of een plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur kan door de raad die hem heeft aangewezen, worden ontslagen, indien dit lid het vertrouwen van die raad niet meer bezit.

Over het evalueren van het functioneren van de secretaris zijn geen specifieke afspraken gemaakt. Bij de risico-inventarisatie- en analyse in het najaar van 2010 is vastgesteld dat de gemeente Nijmegen op dit gebied geen bijzondere risico’s loopt.

Reglementen

Reglementen
Er is binnen de MARN een aantal reglementen, verordeningen en notities vastgesteld die het functioneren van de MARN reguleren. Deze reglementen, verordeningen en notities zijn opgesteld conform het bepaalde in art 23 van de wet gemeenschappelijke regelingen.

Reglement van orde
Het AB heeft een reglement van orde vastgesteld in de openbare vergadering van 29 juni 2006.

Verordening ex art. 213 Gemeentewet
Het AB heeft, gelet op artikel 213 Gemeentewet en het Besluit accountantscontrole gemeenten, op 10 maart 2005 een verordening vastgesteld voor de controle op het financiële beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeenschappelijke regeling MARN. Naam verordening: Controleverordening gemeenschappelijke regeling Milieusamenwerking en Afvalverwerking Regio Nijmegen.

Verordening ex art. 212 Gemeentewet
Het AB heeft, gelet op artikel 212 Gemeentewet, op 10 maart 2005 een verordening vastgesteld op de uitgangspunten voor het financiële beleid, evenals voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeenschappelijke regeling MARN. Naam verordening: Financiële verordening gemeenschappelijke regeling MARN.

Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2013
Ter voorbereiding en ondersteuning van de uitvoering van de accountantscontrole heeft het AB een controleprotocol vastgesteld.

Treasurystatuut
De treasuryactiviteiten zijn zeer beperkt. Dit bestaat structureel slechts uit het beleggen van liquiditeitsoverschotten dan wel het voorzien in liquiditeitstekorten die ontstaan vanwege tijdsverschil tussen exploitatie-inkomsten en uitgaven. De GR MARN heeft een treasurystatuut.

Notitie misbruik en oneigenlijk gebruik
Het ministerie definieert misbruik als ‘het bewerkstelligen van geen of te geringe betaling van verplichte bijdragen aan de overheid en van het verkrijgen of genieten van een (te) hoge uitkering voor het bewust niet, niet tijdig of niet volledig verstrekken van gegevens en inlichtingen’. Oneigenlijk gebruik is ‘het door aangaan van rechtshandelingen, al dan niet gecombineerd met feitelijke handelingen, verkrijgen van overheidsuitkeringen of het niet, dan wel tot een te laag bedrag, betalen van heffingen aan de overheid, in overeenstemming met de bewoordingen van de regelgeving maar in strijd met het doel en de strekking daarvan’.

De GR MARN heeft in het kader van misbruik en oneigenlijk gebruik een notitie opgesteld. Misbruik en oneigenlijk gebruik kunnen zich alleen voordoen bij aanbestedingen. Ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik is het noodzakelijk procedures vast te leggen. In de notitie zijn in dat kader een zestal procedures beschreven betreffende aanbesteding (Europees en onderhands) en de financiële afwikkeling van facturen en betalingen.

Instrumenten van Raad en/of college om invloed via bestuurlijke vertegenwoordiging of anderszins te doen gelden

Begroting en jaarrekening
De gemeente Nijmegen kan tweemaal per jaar zijn zienswijze kenbaar maken over begroting en jaarrekening. Op 4 juli 2018 heeft de Nijmeegse raad het delegatiebesluit aan het college voor het indienen van zienswijzen ten aanzien van gemeenschappelijke regelingen ingetrokken. Daarmee ligt deze bevoegdheid sindsdien weer bij de raad.

Informatieverstrekking van MARN-bestuur aan gemeenten
Het Algemeen en Dagelijks Bestuur geven aan de raden van de deelnemende gemeenten ongevraagd alle informatie die voor een juiste beoordeling van het door het Dagelijks en Algemeen Bestuur gevoerde en te voeren beleid, nodig is. Het Algemeen en Dagelijks Bestuur verstrekken aan de raden van de deelnemende gemeenten alle inlichtingen die door een of meer leden van die raden worden verlangd.

Informatieverstrekking en verantwoording van MARN-lid aan de eigen gemeente
Een lid of een plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur verschaft de raad die dit lid heeft aangewezen met inachtneming van artikel 16 van de wet gemeenschappelijke regelingen alle inlichtingen, die door die raad of door een of meer leden van die raad worden verlangd en wel op de in het reglement van orde voor de vergaderingen van die raad aangegeven wijze.

Een lid of plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur is de raad die dit lid heeft aangewezen met inachtneming van artikel 16 van de wet gemeenschappelijke regelingen verantwoording verschuldigd voor het door hem in dat bestuur gevoerde beleid en wel op de in het reglement van orde voor de vergaderingen van die raad aangegeven wijze. Een lid of een plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur kan door de raad die hem heeft aangewezen, worden ontslagen, indien dit lid het vertrouwen van die raad niet meer bezit.

Gemeente binnen MARN
Binnen de gemeenschappelijke regeling MARN heeft de gemeente Nijmegen 6 stemmen in het Algemeen Bestuur waardoor altijd twee andere gemeenten nodig zijn voor een meerderheid van stemmen.

Uittreding
Het bestuur van een gemeente kan een verzoek tot uittreden indienen bij het Algemeen Bestuur. Uittreden kan plaatsvinden indien de besturen van de meerderheid van de gemeenten daarin instemmen. Aan een uittreding kunnen voorwaarden worden verbonden. Welke voorwaarden dit zijn, is niet in de gemeenschappelijke regeling opgenomen.

Deze pagina is gebouwd op 10/04/2021 13:56:50 met de export van 10/04/2021 12:45:47