Verbonden partijen

MARN

Reguliere informatievoorziening en ad hoc informatievoorziening

Begroting

Het Dagelijks Bestuur zendt jaarlijks voor 15 april een ontwerpbegroting voor het komende begrotingsjaar aan de raden van de deelnemende gemeenten. De begroting wordt ook toegezonden aan de regionale adviesfunctie voor advies op Gemeenschappelijke Regelingen, die een advies over de begroting opstelt voor alle deelnemende gemeenten. De gemeenteraad kan binnen twee maanden na toezending van de ontwerpbegroting bij het Dagelijks Bestuur haar zienswijze naar voren brengen. Het Dagelijks Bestuur voegt deze zienswijze bij de ontwerpbegroting zoals deze aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden. Het AB stelt de begroting vast voor 1 juli van het jaar voorafgaande aan het begrotingsjaar en zendt dit direct na vaststelling aan de raden van de deelnemende gemeenten.
Overigens wordt de MARN volledig gefinancierd vanuit de opbrengst uit de verkoop van de gronden aan ARN bv welke jaarlijks aan de MARN wordt uitgekeerd. Er wordt dus geen jaarlijks financiële bijdrage gevraagd van de gemeenten.

Reguliere informatievoorziening en ad hoc informatievoorzieningJaarrekening

Het Dagelijks Bestuur biedt de rekening over het afgelopen jaar, inclusief een verslag over de deugdelijkheid van de rekening jaarlijks voor 15 april aan de raden van de deelnemende gemeenten. De jaarrekening wordt ook toegezonden aan de regionale adviesfunctie die de deelnemende gemeenten hierover adviseert. De raden van de deelnemende gemeenten hebben tot 2 maanden na toezending van de rekening de gelegenheid hun zienswijze hierover naar voren te brengen. Het Algemeen Bestuur stelt de rekening vast voor 1 juli.

Risicomanagement

Het Algemeen Bestuur heeft op 19 maart 2007 bepaald dat het weerstandsvermogen van de MARN gesteld dient te worden op € 100.000 op basis van ingeschatte risico’s. Dit houdt in dat wanneer de algemene reserve meer bedraagt dan € 100.000 het (positieve) rekeningresultaat bestemd wordt tot uitkering aan de deelnemende gemeenten tenzij door het bestuur een andere bestemming wordt voorgesteld. Indien de algemene reserve onvoldoende is en er geen andere wijze is om het tekort te dekken, dan dragen de gemeenten bij in dit tekort. Zowel de uitkering van het positieve resultaat als de bijdrage aan het tekort wordt bepaald naar rato van het inwonertal.
De MARN heeft een notitie weerstandsvermogen opgesteld. Daarin is vastgelegd dat periodiek een risicoanalyse wordt uitgevoerd; het managen van risico’s is onderdeel van de reguliere bedrijfsvoering van de MARN.

Deze pagina is gebouwd op 10/04/2021 13:56:50 met de export van 10/04/2021 12:45:47