Verbonden partijen

MARN

Bestuurlijke en ambtelijke vertegenwoordiging

De opbouw van de GR MARN is weergegeven in onderstaand schematisch overzicht:

 

Gemeenteraad Nijmegen

Gemeenteraden andere gemeenten

College Nijmegen

Colleges             andere gemeenten

Algemeen Bestuur

Dagelijks Bestuur

Commissies en vakberaden

MARN

Belang MARN in ARN BV
De GR MARN heeft met 3.750 aandelen (nominale waarde € 454 per stuk) een belang van 51% in ARN BV. De overige 49% (3.603 aandelen) is in handen van het bedrijf Remondis. Besluitvorming binnen de AVA van ARN BV vindt plaats op basis van een twee-derde meerderheid. Dit betekent concreet dat voor elk besluit de instemming van beide aandeelhouders noodzakelijk is.
Door de getrapte manier waarop de gemeente Nijmegen deelneemt in ARN BV is er geen directe invloed uit te oefenen op de wijze waarop ARN BV opereert. Hierdoor kunnen er ontwikkelingen plaatsvinden die niet direct in het belang van de gemeente Nijmegen zijn.

Samenstelling van het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur
Elk van de 7 gemeenteraden wijst een lid aan tot lid van het Algemeen Bestuur; in de regel vanuit hun functie als lid van het college van Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeente. Veelal zijn dat de wethouders met milieu/duurzaamheid in de portefeuille. Het lidmaatschap eindigt op het moment dat het lidmaatschap van het college eindigt. Elke lid van het Algemeen Bestuur heeft 2 stemmen met uitzondering van Nijmegen dat 6 stemmen heeft.
Vanuit het Algemeen Bestuur worden 4 leden aangewezen waaronder de voorzitter die het Dagelijks Bestuur vormen. Hoewel niet geformaliseerd maakt Nijmegen altijd deel uit van het Dagelijks Bestuur.

Voorzitter
Het algemeen bestuur wijst vanuit zijn midden een voorzitter aan.

Commissies en Vakberaden
Het algemeen en dagelijks bestuur alsook de voorzitter kunnen commissies van advies instellen. Het algemeen bestuur kan daarnaast commissies instellen met het oog op de behartiging van bepaalde belangen.
Belangrijk in de ondersteuning en advisering van het MARN-bestuur zijn de inhoudelijke “vakberaden” die het dagelijks bestuur kan instellen. Zo kent de MARN een vakberaad voor het thema afval. Vanuit elke gemeente heeft een inhoudelijk deskundige ambtenaar zitting in dit beraad.

Secretaris
Het dagelijks bestuur benoemt een ambtelijk secretaris. De taken en bevoegdheden van de secretaris worden door het dagelijks bestuur vastgesteld. Alle stukken uitgaande van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur worden door de secretaris mede ondertekend.

Deze pagina is gebouwd op 10/04/2021 13:56:50 met de export van 10/04/2021 12:45:47