Verbonden partijen

MARN

Dienstverlening door verbonden partij

De dienstverlening van de MARN bestaat uit het behartigen van de gemeentelijke belangen in én bij ARN BV, te weten:

  • Vertegenwoordigen van het aandeelhoudersbelang van de MARN (en daarmee indirect van de MARN-gemeenten) in de onderneming ARN BV. Hieronder zijn in elk geval begrepen het toezicht op de continuïteit en doorontwikkeling van het bedrijf, de financiële rentabiliteit op korte en lange termijn en de continuïteit van de verwerkingsprocessen van de aangeleverde afvalstromen alsook de restwarmtelevering aan de gemeente Nijmegen.
  • Het beheer en toezicht op de contractuele afspraken zoals vastgelegd in de “vuilverwerkings-overeenkomst” en de “Nadere Uitvoeringsafspraken” zoals  deze voor de verwerking van het GFT-afval zijn afgesproken. Elke 5 jaar heeft de MARN gelegenheid om de vuilverwerkingsovereenkomst op te zeggen (met een opzegtermijn van 5 jaar) en in voorkomende gevallen aanvullende of nieuwe uitvoeringsafspraken in samenwerking met de gemeenten te formuleren.

Deze diensten vloeien rechtstreeks voort uit de taken van de MARN zoals vastgelegd in de tekst van de gemeenschappelijke regeling MARN. In vergaderingen van het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur Zaken vindt besluitvorming plaats over dossiers die binnen deze dienstverlening vallen. Ook de zaken die gerelateerd zijn aan de aandeelhoudersrol van de MARN in ARN bv worden in deze vergaderingen besproken en voorbereid waarna formele MARN-standpunten in de AVA ARN bv formeel worden ingebracht.

Deze pagina is gebouwd op 10/04/2021 13:56:50 met de export van 10/04/2021 12:45:47