Verbonden partijen

GR Lingezegen

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Taken en bevoegdheden

De gemeenschappelijke regeling Park Lingezegen bestaat uit een voorzitter, een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. De doorlopende werkzaamheden worden uitgevoerd door het openbaar lichaam Park Lingezegen dat wordt geleid door de Parkdirecteur. De voorzitter is de gedeputeerde van de provincie. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter en een wethouder van Lingewaard en een wethouder van Overbetuwe. Aan het algemeen bestuur, nemen naast de leden van het dagelijks bestuur, een wethouder van Arnhem en een wethouder van Nijmegen deel, alsmede een bestuurder van het Waterschap Rivierenland. De regels over benoeming en ontslag zijn neergelegd in de Gemeenschappelijke Regeling.

Frequentie van beoordeling van het functioneren van betrokken personen

De bestuurders van de gemeenschappelijke regeling worden niet beoordeeld door andere bestuurders. De directeur van de Parkorganisatie wordt beoordeeld door de Voorzitter. De medewerkers van het openbaar lichaam worden beoordeeld door de Parkdirecteur.

Reglementen

Naast de Gemeenschappelijke Regeling is er ook een vergaderreglement voor dagelijks en algemeen bestuur.

Instrumenten van Raad en/of college om invloed via bestuurlijke vertegenwoordiging of anderszins te doen gelden

 De gemeenschappelijke regeling stuurt jaarlijks ruim binnen de daarvoor gestelde termijn de ontwerpbegroting en ontwerpjaarrekening aan de raden, het algemeen bestuur van het waterschap en aan provinciale staten. Die krijgen gedurende ongeveer drie maanden de tijd om een zienswijze naar voren te brengen. De zienswijzen worden betrokken bij de besluitvorming over de begroting en jaarrekening.

Deze pagina is gebouwd op 10/04/2021 13:56:50 met de export van 10/04/2021 12:45:47