Verbonden partijen

GR Lingezegen

Algemene informatie

De Verbonden Partij heeft tot doel de realisatie en coördinatie van het beheer van Park Lingezegen op basis van het Masterplan en het Uitvoeringsprogramma, door:

    1. het (doen) realiseren van de Basisvariant;
    2. het inrichten en operationeel houden van een projectbureau zoals in de Bestuursovereenkomst is vastgelegd, het voeren van een actuele financiële boekhouding waaronder het jaarlijks actualiseren van de door de Parkorganisatie gehanteerde grondexploitatie, het verzorgen van programmering,  communicatie en promotie betreffende Park Lingezegen, alsmede het bevorderen van betrokkenheid van private partijen daarbij;
    3. het (doen) aanleggen van alle voor het Park Lingezegen benodigde voorzieningen van openbaar nut inclusief de met deze aanleg verband houdende nazorg;
    4. de coördinatie en de organisatie van de financiering van het beheer van gerealiseerde parkonderdelen waaronder wordt verstaan het toezien op het beheer en instandhouding van het gerealiseerde kwaliteitsniveau;
    5. het bevorderen van de (onderlinge) afstemming tussen de met het beheer van gerealiseerde parkonderdelen belaste partijen.

Op de website van de GR vindt u nadere informatie en beschikbare documenten.

Deze pagina is gebouwd op 10/04/2021 13:56:50 met de export van 10/04/2021 12:45:47