Verbonden partijen

Doelgroepvervoer Regio Arnhem Nijmegen

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Taken en bevoegdheden

Wat betreft de benoeming van het bestuur wijst elke deelnemende gemeente één lid voor het bestuur aan, en daarbij een plaatsvervanger. Het bestuur wijst een voorzitter aan en een plaatsvervangend voorzitter. Tevens wordt het bestuur bijgestaan door een secretaris.
De voorzitter is verantwoordelijk is voor de voorbereiding van de vergaderingen van het bestuur  en de vergaderorde binnen het bestuur. De voorzitter en de secretaris ondertekenen stukken die namens het bestuur verzonden worden. Het bestuur kan de voorzitter machtigen om namens het bestuur te handelen.
De leden van het bestuur hebben zitting voor dezelfde periode als waarvoor het betreffende college wordt benoemd. Het lidmaatschap eindigt zodra het lid geen zitting meer heeft in het college. Een lid van het bestuur kan altijd zelf ontslag nemen, dit gebeurt door een mededeling aan het bestuur waarna een lid in zijn functie blijft tot er een opvolger is.

De vergaderingen van het bestuur worden met gesloten deuren gehouden, tenzij het bestuur hier anders over heeft bepaald. Besluiten van het bestuur zijn in principe openbaar. Het bestuur vergadert minimaal tweemaal per jaar en zo dikwijls als de voorzitter dat nodig oordeelt of tenminste één lid de voorzitter hiertoe een verzoek indient. In het laatste geval wordt de vergadering binnen veertien dagen na dit verzoek gehouden.

De leden van het Bestuur hebben ieder één stem. Bij stemming wordt besloten op basis van gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Indien een lid van het bestuur van mening is dat een besluit tot ongewenste en onrechtvaardige gevolgen leidt, voor de deelnemer die hij vertegenwoordigt, kan er voorafgaande aan de vergadering een gemotiveerd en beargumenteerd schriftelijk verzoek ingediend worden om via de escape-procedure te stemmen. De escapeprocedure houdt in dat de stemverhouding bij stemmen naar rato van het inwoneraantal plaatsvindt. Voor het tot stand komen van een besluit van de escape-procedure zijn minimaal 5 bestuursleden nodig die voor dit besluit hebben gestemd.

Verdeling stemmen bij escape-procedure:

Gemeente

Aantal stemmen bij escape

Arnhem

20

Beuningen

3

Doesburg

2

Druten

2

Duiven

3

Berg en Dal

5

Heumen

2

Lingewaard

6

Montferland 

5

Mook en Middelaar 

1

Nijmegen

22

Overbetuwe

6

Renkum

4

Rheden

6

Rijnwaarden 

1

Rozendaal

1

Westervoort

2

Wijchen

5

Zevenaar

4

Frequentie van beoordeling van het functioneren van betrokken personen

Het bestuur heeft de bevoegdheid om het hoofd van de DRAN  aan te stellen, te werk te stellen, te schorsen en te ontslaan. Het Bestuur regelt de vervanging van het hoofd. Het hoofd  van de DRAN fungeert tevens als secretaris voor het bestuur. Het hoofd staat het bestuur en de voorzitter bij tijdens de uitoefening van hun taak. Het hoofd heeft de dagelijkse leiding van de DRAN en heeft in de vergadering van het Bestuur een adviserende stem. Voor zijn handelen is hij verantwoording verschuldigd aan het Bestuur.

Het bestuur heeft ook de bevoegdheid om de overige ondersteunende medewerkers van de vervoersorganisatie aan te stellen, te werk te stellen, te schorsen en te ontslaan,. Het bestuur kan deze taak ook neerleggen bij het hoofd.

Reglementen

Zie 'Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer regio Arnhem Nijmegen' (2015)

Instrumenten van Raad en/of college om invloed via bestuurlijke vertegenwoordiging of anderszins te doen gelden

Het bestuur voorziet de ramingen in de ontwerp-begroting van een behoorlijke toelichting en zendt deze ontwerp-begroting aan de raden van de gemeenten toe voor 15 april voorafgaand aan het begrotingsjaar waarop zij betrekking heeft.
De gemeenteraden kunnen vervolgens hun zienswijze omtrent het ontwerp van de begroting binnen acht weken na de verzending ervan aan het bestuur kenbaar maken, mochten zij dit in de nota van wijziging aan de orde gesteld wensen te hebben of hierover een nadere toelichting van het bestuur verlangen. Het bestuur zendt het ontwerp van de begroting onder bijvoeging van de zienswijzen van de gemeenteraden, zijn commentaar daarop en zo nodig een nota van wijziging uiterlijk drie weken voor de voorgenomen datum van vaststelling aan de gemeenteraden.

Deze pagina is gebouwd op 10/04/2021 13:56:50 met de export van 10/04/2021 12:45:47