Verbonden partijen

Bijsterhuizen

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Taken en bevoegdheden

Algemeen bestuur
Het Algemeen bestuur vergadert ten minst vier maal per jaar (In de praktijk teruggebracht tot tweemaal per jaar). In principe zijn de vergaderingen van het algemeen bestuur openbaar tenzij een van de aanwezige leden anders verzoekt, of de voorzitter anders oordeelt. In een besloten vergadering kan niet worden besloten over een aantal essentiële zaken zoals het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening (artikel 10 van GRB 2005).
Aan het algemeen bestuur behoren de bevoegdheden die in deze regeling aan dit bestuur zijn opgedragen, evenals alle bevoegdheden toe die niet aan het dagelijks bestuur, de voorzitter of een bestuurscommissie zijn opgedragen (artikel 11 GR Bijsterhuizen 2004; zie toelichting verderop bij Dagelijks Bestuur).
Elk lid heeft in de vergadering twee stemmen. De stemverhouding Nijmegen: Wijchen is daarom 6:6 stemmen (artikel 10 GR Bijsterhuizen 2004).

Het Algemeen Bestuur heeft de volgende taken:

 • vaststellen en wijzigen van de begroting;
 • voorlopig vaststellen van de rekening;
 • vaststellen van verordeningen;
 • nemen van besluiten m.b.t. het wijzigen of opheffen van de gemeenschappelijke regeling;
 • oprichten van of deelnemen in stichtingen, vennootschappen en coöperatieve en andere verenigingen, danwel het ontbinden daarvan of beëindigen van de deelneming;
 • alle bevoegdheden die binnen de ‘Gemeenschappelijke Regeling Bijsterhuizen’ niet aan het dagelijks bestuur of de voorzitter is/zijn opgedragen.

Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter dit nodig acht of een lid van het dagelijks bestuur dit, onder opgaaf van redenen, verzoekt. Ieder heeft één stem, met uitzondering van het lid dat afkomstig is uit de gemeente die niet de voorzitter levert: dit lid heeft twee stemmen. De stemverhouding Nijmegen: Wijchen is 2:2 stemmen (artikel 14 GR Bijsterhuizen 2004).

Het Dagelijks Bestuur heeft de volgende taken:

 • voorbereiden van al hetgeen het AB ter beraadslaging en besluitvorming wordt voorgelegd;
 • uitvoeren van besluiten van het AB;
 • voorstaan van belangen van Bijsterhuizen;
 • beheer van de activa en passiva van Bijsterhuizen;
 • zorg, voor zover deze niet aan anderen toekomt, voor de controle op het geldelijk beheer en de boekhouding;
 • benoemen, schorsen en ontslaan van het personeel in dienst van Bijsterhuizen;
 • houden van voortdurend toezicht op al hetgeen Bijsterhuizen aangaat.

De voorzitter is zowel voorzitter van het algemeen bestuur als van het dagelijks bestuur. Hij is belast met de leiding van de vergaderingen van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur, hij tekent de stukken die van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur uitgaan. Deze stukken worden meeondertekend door een ander lid van het dagelijks bestuur. De voorzitter vertegenwoordigt het samenwerkingsverband in en buiten rechte.

De deelname aan de GR houdt in dat de deelnemende gemeenten aansprakelijk zijn voor eventuele verliezen. Er is geen verzekering voor bestuurdersaansprakelijkheid getroffen.

Frequentie van beoordeling van het functioneren van betrokken personen

Hierover zijn geen specifieke afspraken gemaakt. De GR regelt (zie bijv. artikelen 20, 21 en 22) dat de leden van het dagelijks en algemeen bestuur een actieve informatieplicht hebben aan de raden van de deelnemende gemeenten en verantwoording verschuldigd zijn over het door hen gevoerde bestuur. Bij ingrijpende besluitvormingen zal dan ook en passant het eigen functioneren worden verantwoord.

Reglementen

Naast de ‘Gemeenschappelijke Regeling Bijsterhuizen’ zijn er geen reglementen voor AB,
DB en secretaris.

Instrumenten van Raad en/of college om invloed via bestuurlijke vertegenwoordiging of anderszins te doen gelden

De gemeente Nijmegen kan invloed uitoefenen in AB en DB. De raad kan jaarlijks zijn zienswijze kenbaar maken over beleidsplan, begroting en rekening. Daarnaast kan de gemeente Nijmegen de volgende stappen zetten tegen beleidsvoornemens die niet passen binnen het gemeentelijke beleid:

 1. gegronde inhoudelijke bezwaren te maken tegen een voornemen;
 2. anderszins lobbyen, niet alleen bij leden van het algemeen bestuur, maar ook andere belanghebbenden, zoals bijvoorbeeld de bedrijvenvereniging Bijsterhuizen.
 3. uiteindelijk kan uittreding overwogen worden.
Deze pagina is gebouwd op 10/04/2021 13:56:50 met de export van 10/04/2021 12:45:47