Verbonden partijen

Bijsterhuizen

Bestuurlijke en ambtelijke vertegenwoordiging

De GR heeft geen eigen personeel in dienst. De secretaris is conform de statuten wel benoemd en is als ambtenaar in dienst van de Gemeente Wijchen. De gespecialiseerde ambtelijke inzet van Wijchen en Nijmegen voor de GR (zoals grondzaken, planeconomie, financiën, beleidsadvies en beheer) is op maat gesneden en geregeld via Dienstverleningsovereenkomsten. Deze overeenkomsten hebben een looptijd van één jaar. In de dienstverleningsovereenkomst zijn ook de tarieven voor ad hoc werkzaamheden opgenomen, zoals bodemonderzoek en landmeten. De GR voorziet volledig in haar eigen financiering. De administratie van de GR wordt gevoerd door de Gemeente Wijchen, de planexploitatie en gronduitgifte is in handen van Nijmegen.

Algemeen bestuur
Volgens artikel 7 van de GR Bijsterhuizen 2004 bestaat het algemeen bestuur uit 6 leden en als volgt te benoemen: drie leden aangewezen door de raad uit het college van de gemeente Wijchen, drie leden aangewezen door de raad uit het college van de gemeente Nijmegen.

In principe heeft elke lid van het algemeen bestuur een plaatsvervanger. De voorzitter van de AB wordt in de eerste vergadering van elke zittingsperiode aangewezen door de leden volgens artikel 16 van de GR Bijsterhuizen 2004.

Dagelijks bestuur
Volgens artikel 12 van de GR Bijsterhuizen 2004 bestaat het dagelijks bestuur uit 3 personen (waarvan 1 voorzitter).

Secretaris (Directie)
Het algemeen en dagelijks bestuur worden bijgestaan door een secretaris die tevens alle stukken die van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur uitgaan meeondertekent. Dhr.  L. Kamps is aangesteld als de secretaris van de GR, die de aansturing van de ontwikkeling en grondexploitatie uitvoert (zie artikel 26 GRB 2004).

Zittingsduur en eind lidmaatschap
De leden van het algemeen bestuur hebben zitting gedurende de zittingsduur van de gemeenteraad. Indien zij in de nieuwe zittingsperiode opnieuw als lid deel uitmaken van de gemeenteraad danwel opnieuw zijn benoemd tot wethouder kunnen zij terstond opnieuw worden aangewezen. Het algemeen bestuur kiest in de eerste vergadering van elke zittingsperiode de leden van het dagelijks bestuur. De artikelen 40, 41, 45 tot en met 47 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing. Tussentijds ontslag en beëindiging van lidmaatschap is mogelijk onder voorwaarden, zie artikel 9 en 13 van de GR Bijsterhuizen 2004.

Deze pagina is gebouwd op 10/04/2021 13:56:50 met de export van 10/04/2021 12:45:47