Verbonden partijen

Bijsterhuizen

Reguliere informatievoorziening en ad hoc informatievoorziening

Begroting

Volgens GR Bijsterhuizen 2004 artikel 21 en 22, is het algemeen en dagelijks bestuur verantwoordelijk om ongevraagd alle informatie te verstrekken die voor een juiste beoordeling van het door het bestuur gevoerde en te voeren beleid nodig is. In de GR is onder de artikelen 31 t/m 35 vermeld hoe de begrotings- en verantwoordingscyclus verloopt. Het algemeen bestuur stelt jaarlijks een beleidsplan (voor een periode van vier jaren) vast (Gelet op afloopstatus GR wordt beleidsplan niet langer jaarlijks herzien). Daarmee worden de contouren voor de begroting zichtbaar gemaakt. Zeer kenmerkend daarbij is de strategische afstemming met de Bedrijfslocatiemonitor van de provincie Gelderland, de Kan-monitor (Regionaal Structuurplan KAN) en de prognose van uitgifte bedrijventerreinen in de regio en met name de zogenaamde A73-zone. Zo wordt de bedrijventerreinenmarkt zichtbaar gemaakt en wordt bepaald hoe Bijsterhuizen daarop kan inspelen. Ook de ontwikkelingen rondom Waalfront kunnen tot verplaatsingen van bedrijven leiden naar Bijsterhuizen. Eveneens belangrijk is de afstemming met de bedrijvenvereniging Bijsterhuizen, die gericht is op zaken zoals de veiligheid van het bedrijfsterrein, collectieve inkoop en informatievoorziening. De totstandkoming van het beleidsplan geschiedt op dezelfde wijze als de begroting. Jaarlijks wordt de begroting en jaarrekening uitgebracht. Het DB zendt bij voorkeur voor 1 april een ontwerpbegroting voor het komende kalenderjaar toe aan de raden van beide deelnemende gemeenten. Binnen twee maanden na toezending kunnen de raden hun zienswijzen naar voren brengen. Indien er geen bijzondere ontwikkelingen zijn, kan het college de zienswijze kenbaar maken. De ontwerpbegroting wordt voorzien van commentaren van de deelnemende gemeenten aangeboden aan het algemeen bestuur die vóór 1 juli de begroting dient vast te stellen. Het dagelijks bestuur zendt de begroting uiterlijk voor 15 juli toe aan de provincie. Binnen de gemeente Nijmegen wordt de gemeenteraad geïnformeerd via de Stadsbegroting en Stadsrekening, zowel in de paragraaf verbonden partijen als via het VGP (voortgangsrapportage grote projecten), over de stand van zaken en ontwikkelingen. Daarnaast wordt de gemeenteraad bij voor- en najaarsnota geïnformeerd over belangrijke ontwikkelingen.

Reguliere informatievoorziening en ad hoc informatievoorzieningJaarrekening

Het DB biedt de jaarrekening bij voorkeur vóór 1 april aan het AB en de besturen van beide deelnemende gemeenten aan. De raden van beide deelnemende gemeenten kunnen binnen twee maanden hun zienswijzen naar voren brengen. Indien er geen bijzondere ontwikkelingen zijn, zal de raad deze zienswijze aan het AB kenbaar maken. Het AB stelt de rekening vast vóór 1 juli. Binnen twee weken en in ieder geval voor 15 juli wordt de rekening aangeboden aan gedeputeerde staten.

Risicomanagement

Door gemeente Nijmegen
Ten aanzien van het risicomanagement ziet de gemeente toe op het beperken van risico’s. Binnen de gemeente worden jaarlijks de risico’s beoordeeld die de gemeente Nijmegen loopt in de GR Bijsterhuizen. De bestuurlijke risico’s binnen de GR Bijsterhuizen worden geminimaliseerd door vertegenwoordiging in zowel het algemeen als het dagelijks bestuur. De financiële risico’s van het uitvoeren van de planexploitatie worden beheerst door de betrokkenheid van het voormalig Ontwikkelingsbedrijf ,thans afdeling Stadsontwikkeling, (projectcoördinatie, grondzaken en planeconomie) bij de planexploitatie Bijsterhuizen. Deze wordt door de gemeente Nijmegen opgesteld. Daardoor is de gemeente Nijmegen op ambtelijk niveau goed geïnformeerd en kan zij sturen op een optimale uitvoering en beheersing van de planexploitatie en advisering over zaken zoals uitgifteprijzen en dagelijkse gang van zaken. De betrokken ambtenaren van de gemeente Nijmegen houden goed de vinger aan de pols en als de zaken niet verlopen zoals wenselijk wordt geacht informeren zij tijdig zowel de bestuurders van de GR en de Nijmeegse wethouder (en het College). Rondom de totstandkoming van de uitgifteprijzen is een controlespoor opgesteld aan de hand van een specifieke AO/IC. De planexploitatie heeft een geprognosticeerd positief resultaat.  Nijmegen houdt in de saldireserve rekening met een winst (50% Nijmegen-50% Wijchen) van € 7,0 miljoen. Derhalve heeft dat nog geen direct financieel effect op Nijmegen. Op basis van onderzoek naar de uitgifte voor bedrijventerreinen zijn de in alle planexploitaties opgenomen verwachtingen wat neerwaarts bijgesteld. Zo ook voor Bijsterhuizen. Dat houdt in dat, weliswaar de winstverwachtingen vrijwel gelijk is gebleven, maar de winst vertraagd zal optreden. Met dit effect is rekening gehouden in het VGP en de voeding van de saldireserve.

Door GR Bijsterhuizen
De GR heeft een Financiële verordening Gemeenschappelijke regeling Bijsterhuizen vastgesteld (2006). Deze regelt de uitgangspunten voor het financieel beleid, beheer en de inrichting van de financiële organisatie. Belangrijke ingrediënten zijn bijvoorbeeld interne controle, waardering activa, kostprijsberekeningen en de paragrafen weerstandsvermogen en risicomanagement. De jaarrekeningen zijn alle voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring en bevat een risicoparagraaf. De planexploitatie Bijsterhuizen kent een negatieve boekwaarde van ca. € 7 mln. Aangezien de markt onverminderd gunstig is en aangezien de gronden toch alternatief ontwikkeld kunnen worden, is een verlies zeer onwaarschijnlijk. Derhalve is het risico op € 0,- gewaardeerd.

Deze pagina is gebouwd op 10/04/2021 13:56:50 met de export van 10/04/2021 12:45:47