Bestuurlijke en ambtelijke vertegenwoordiging en rolverdeling

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Taken en bevoegdheden

De NV opereert onder Nederlands (vennootschaps)recht en op het ondernemingsbestuur is de Nederlandse corporate governance code van toepassing. In deze code zijn de algemeen gedragen beginselen van deugdelijk onderrnemingsbestuur uitgewerkt.

De code bepaalt dat diverse reglementen, codes en regelingen die binnen de vennootschap van kracht zijn openbaar worden gemaakt.
Onder www.bng.nl zijn de samenstellingen van de verschillende bestuursorganen en de reglementen die erop van toepassing zijn, gepubliceerd.

BNG kent vier vennootschapsorganen:

  • De Algemene Vergadering van Aandeelhouders is het orgaan waarin de aandeelhouders hun zeggenschapsrechten ten aanzien van BNG uitoefenen.
  • De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken bij BNG. Hij staat de Raad van Bestuur met raad terzijde.
  • De Raad van Bestuur is belast met het besturen van de vennootschap.
  • De Ondernemingsraad treedt op als overlegpartner van de Raad van Bestuur, als sparringpartner van de Raad van Bestuur bij besluitvorming en als vertegenwoordiger van de werknemers.

De directie wordt gevormd door de directeuren die leiding geven aan, en zo verantwoordelijk zijn voor, de belangrijkste organisatorische eenheden van de bank.

Frequentie van beoordeling van het functioneren van betrokken personen

In het reglement van de raad van bestuur is de jaarlijkse beoordeling van de leden geregeld. De raad van commissarissen legt jaarlijks verantwoording af aan de aandeelhouders.

Reglementen

Zowel de raad van bestuur als de raad van commissarissen hebben een eigen reglement. Deze documenten zijn integraal te vinden op www.bng.nl/organisatie

Instrumenten van Raad en/of college om invloed via bestuurlijke vertegenwoordiging of anderszins te doen gelden

Als aandeelhouder kunnen wij via de Raad van Commissarissen een verzoek indienen om een onderwerp op de agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders te plaatsen

Deze pagina is gebouwd op 10/04/2021 13:56:50 met de export van 10/04/2021 12:45:47