BNG

Informatievoorziening

Reguliere informatievoorziening en ad hoc informatievoorziening

Begroting

Reguliere informatievoorziening en ad hoc informatievoorzieningJaarrekening

De reguliere informatievoorziening bestaat uit een halfjaarbericht en het jaarverslag dat in de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering vastgesteld wordt.

Corporate governance
Op pagina 32 van het jaarverslag 2016 schrijft BNG hierover onder andere:

‘Bij BNG is aandacht voor een goede corporate governance onderwerp van beleid.  De functie die BNG in het stelsel van publieke financiering in Nederland vervult alsmede haar maatschappelijke karakter uit hoofde daarvan, maken dat vanzelfsprekend.
BNG voldoet aan de  code. Met inachtneming van de bepalingen van het structuurregime, die aan de corporate governance-structuur van een vennootschap raken, volgt de bank deze beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur. De binnen BNG bestaande reglementen, codes, regelingen en rapportages zijn hiermee in overeenstemming. Op de website van de bank [www.bng.nl] is een apart hoofdstuk aan corporate governance gewijd waarin deze documenten zijn terug te vinden.’

De Code Banken bevat principes die eveneens in het verlengde liggen van de Nederlandse corporate governance code. Een aantal ervan kan voorts worden gezien als nadere invulling van de principes voor beheerst beloningsbeleid van DNB en de AFM. De Code Banken geldt voor alle in Nederland werkzame banken die beschikken over een bankvergunning verleend op grond van de Wet op het financieel toezicht. Afwijken van de principes is toegestaan, echter onder de voorwaarde dat volgens het beginsel ‘pas toe of leg uit’ wordt toegelicht op welke onderdelen wordt afgeweken en waarom.

De diverse risico’s waarmee de bank bij de uitoefening van haar activiteiten wordt geconfronteerd, worden in de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening separaat aan de orde gesteld. De interne risicobeheersings- en controlesystemen van BNG vormen een belangrijk punt van aandacht binnen de bank. De inrichting hiervan is gebaseerd op de regelgeving uit hoofde van internationale richtlijnen in het kader van het internationaal kapitaalakkoord Bazel II.

Risicomanagement

Nijmegen is als aandeelhouder slechts aanspreekbaar tot een hoogte van het door haar ingebrachte vermogen. Daarmee is voor ons het risico beperkt. BNG staat onder toezicht van de Nederlandsche Bank en voldoet aan alle voor financiële inrichtingen geldende regelgeving.

Deze pagina is gebouwd op 10/04/2021 13:56:50 met de export van 10/04/2021 12:45:47