Verbonden partijen

Hulpverlening en Veiligheid Gelderland Zuid

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Taken en bevoegdheden

Artikel 34, 1e lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen bepaalt dat het algemeen bestuur van het openbaar lichaam, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie of het gemeenschappelijk orgaan de begroting vaststelt in het jaar voorafgaande aan dat waarvoor zij dient.

Artikel 189, 1e lid van de Gemeentewet bepaalt dat voor alle taken en activiteiten de Raad jaarlijks op de begroting de bedragen brengt die hij daarvoor beschikbaar stelt, alsmede de financiële middelen die hij naar verwachting kan aanwenden.

Volgens de Wet Veiligheidsregio"s heeft de burgemeester het gezag over de brandweer en de bevoegdheid bevelen te geven als er sprake is van gevaar. Ook heeft hij het opperbevel en kan daarmee organisaties die niet onder zijn gezag staan, maar wel deelnemen aan de bestrijding van een ramp, bevelen geven. De bevoegdheid tot opperbevel geldt niet crisissituaties waarbij andere dan openbare orde en veiligheidsbevoegdheden aan de orde zijn.

Frequentie van beoordeling van het functioneren van betrokken personen

De Inspectie Openbare Orde en Veiligheid is belast is met het toetsen van de wijze waarop een veiligheidsregio, uitvoering geeft aan de taken met betrekking tot de brandweerzorg, de rampenbestrijding of crisisbeheersing.

Reglementen

Niet van toepassing.

Instrumenten van Raad en/of college om invloed via bestuurlijke vertegenwoordiging of anderszins te doen gelden

De burgemeester vertegenwoordigt zijn gemeente in het bestuur van de veiligheidsregio en legt daarover verantwoording af in zijn eigen gemeenteraad.

Deze pagina is gebouwd op 10/04/2021 13:56:50 met de export van 10/04/2021 12:45:47