Verbonden partijen

Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Taken en bevoegdheden

Algemeen bestuur
Aan het AB behoren de taken en bevoegdheden toe die in de wet aan het AB zijn opgedragen en de bevoegdheden die op basis van de regeling aan het AB zijn overgedragen. In de regeling is alleen de bevoegdheid om subsidie te verstrekken aan Stichting The Economic Board overgedragen aan het AB.

Het AB-lid en het AB verstrekken aan de gemeenteraden alle informatie die nodig is voor de beoordeling van het huidige en toekomstige beleid. De wijze waarop de informatie wordt verstrekt is bepaald in artikel 13 van het Reglement van orde.

Dagelijks bestuur
Het DB is belast met de dagelijkse gang van zaken van de Groene Metropoolregio. De wet kent het DB een aantal bevoegdheden toe, zoals het sluiten van privaatrechtelijke overeenkomsten waaronder het benoemen en ontslaan van personeel. Daarnaast bereidt het DB de vergaderingen van het AB voor en voert de besluiten uit die daar worden genomen.

Ieder lid van het AB kan schriftelijk vragen stellen, informatie opvragen en heeft recht van interpellatie. Het DB en elk DB-lid verstrekt aan het AB alle informatie die nodig is voor de beoordeling van het huidige en toekomstige beleid. De wijze waarop de informatie wordt verstrekt is bepaald in artikel 13 van het Reglement van orde. Het DB verstrekt aan de gemeenteraden alle informatie die nodig is voor de beoordeling van het huidige en toekomstige beleid. De wijze waarop de informatie wordt verstrekt is bepaald in artikel 13 van het Reglement van orde.

Voorzitter
De voorzitter leidt de vergaderingen van het AB en DB en zorgt voor naleving van het Reglement van orde. Daarnaast vertegenwoordigt de voorzitter de Groene Metropoolregio in en buiten rechte.

Ieder lid van het AB kan schriftelijk vragen stellen, informatie opvragen en heeft recht van interpellatie. De voorzitter verstrekt aan het AB alle informatie die nodig is voor de beoordeling van het huidige en toekomstige beleid. De wijze waarop de informatie wordt verstrekt is bepaald in artikel 13 van het Reglement van orde. De voorzitter verstrekt aan de gemeenteraden alle informatie die nodig is voor de beoordeling van het huidige en toekomstige beleid. De wijze waarop de informatie wordt verstrekt is bepaald in artikel 13 van het Reglement van orde.

Frequentie van beoordeling van het functioneren van betrokken personen

Algemeen bestuur
De vertegenwoordigers van een gemeente in het AB zijn aanspreekbaar op en verantwoording verschuldigd aan hun raad over het door hem in het AB gevoerde beleid. Het Reglement van orde van de betreffende gemeenteraad is hierbij leidend.

Dagelijks bestuur
Het DB en elk DB-lid is aanspreekbaar op en verantwoording schuldig aan het AB over het door hen gevoerde beleid. De wijze waarop het DB ter verantwoording kan worden geroepen, is bepaald in artikel 14 van het Reglement van orde. Een DB-lid kan door het AB worden ontslagen als dit lid het vertrouwen van het AB niet meer heeft.

Voorzitter
De voorzitter is aanspreekbaar op en verantwoording schuldig aan het AB over het door hem gevoerde bestuur. De wijze waarop de voorzitter ter verantwoording kan worden geroepen is bepaald in artikel 14 van het Reglement van orde. De voorzitter kan door het AB worden ontslagen als dit lid het vertrouwen van het AB niet meer heeft.

Reglementen

Het AB heeft een Reglement van orde vastgesteld. Dat vindt u hier.
Het AB zal naar verwachting in september 2021 een informatieprotocol vaststellen.

Instrumenten van Raad en/of college om invloed via bestuurlijke vertegenwoordiging of anderszins te doen gelden

De volgende instrumenten zijn te onderscheiden:

  1. Planning- en controlcyclus. Jaarlijks worden de algemene beleidsmatige en financiële kaders (begroting) en de jaarrekening voor reactie aangeboden aan de colleges en raden van de regiogemeenten.
  2. Via bestuurlijke opgaveteams.
  3. Via het Algemeen Bestuur
  4. Raadsadvies commissie
Deze pagina is gebouwd op 10/04/2021 13:56:50 met de export van 10/04/2021 12:45:47