Verbonden partijen

Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen

Reguliere informatievoorziening en ad hoc informatievoorziening

Begroting

De begroting vormt het inhoudelijke en financiële kader voor het handelen van de Groene Metropoolregio. Wij zien de ontwerpbegroting daarmee als instrument om ook te voldoen aan de wettelijke eis om jaarlijks beleidsmatige en financiële kaders op te stellen. De ontwerpbegroting levert input voor de gemeentelijke kader- of perspectiefnota.

De begroting bevat een algemeen geconsolideerd deel voor de algemene taken van de Groene Metropoolregio (zogenaamd procesgeld op basis van de inwonersbijdrage). Tegelijkertijd wordt een eerste concept-opgavebegroting aangeboden voor de financiën die met de opgaven zijn gemoeid. Met dit laatste kunnen de gemeenten in hun begroting opgavegeld reserveren. Raden kunnen bij de bespreking van deze eerste indicatieve begroting nog zaken meegeven voor de opgaven. Die worden verwerkt en de opgaven worden verder uitgewerkt. Begin september worden deze, gebundeld in de regionale agenda, aangeboden aan de gemeenteraden, zodat deze definitief verwerkt kunnen worden in de meerjaren(programma) begroting van de gemeenten.

De jaarrekening over het afgelopen jaar wordt gelijk met de ontwerpbegroting voor het volgend jaar aangeboden aan de deelnemende gemeenten.

Het proces in aanloop naar de vaststelling van de begroting ziet er als volgt uit:

 • De ontwerpbegroting wordt vóór 15 april door het DB aan de raden verstuurd.
 • Om de zienswijzen van gemeenten op de ontwerpbegroting te kunnen verwerken in de begroting, is het van belang dat de zienswijzen van gemeenten op tijd, in ieder geval binnen de termijn die de Wgr hiervoor geeft, bij de Groene Metropoolregio zijn ontvangen. In de praktijk komt dat er op neer dat de zienswijzen in de tweede week van juni moeten zijn aangeleverd. Daarmee hebben de raden twee maanden de tijd om hun zienswijze op te stellen en in te dienen.
 • Het DB voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de ontwerpbegroting en biedt dit aan het AB aan.
 • Het AB stelt de begroting tijdig vast. De definitieve begroting wordt vervolgens uiterlijk 1 augustus aangeboden aan de gemeenteraden en aan Gedeputeerde Staten.
 • Om de positie van de raden te versterken, wordt teruggekoppeld op welke wijze de zienswijzen van de raden al dan niet zijn verwerkt in de begroting. Deze terugkoppeling wordt naar de raden verstuurd na vaststelling van de begroting door het AB, in de vorm van een zienswijzenota die naar alle gemeenteraden gaat.

Reguliere informatievoorziening en ad hoc informatievoorzieningJaarrekening

Regionale agenda
De gezamenlijke ambitie is om ons te positioneren als dé groene metropoolregio van Nederland en als (inter)nationale circulaire topregio. Samen werken we aan een ontspannen groeiregio in balans. Dit doen we op basis van een gezamenlijke Regionale Agenda met vijf integrale opgaven. Deze opgaven zijn uitgewerkt in speerpunten en concrete acties. Gemeenten verbinden zich op basis van een opgaveovereenkomst jaarlijks aan een of meerdere opgaven en stellen de daarvoor benodigde capaciteit en middelen ter beschikking. Gemeenten kunnen na afloop van de duur van een opgaveovereenkomst opnieuw intekenen. Indien de duur van een opgave meerdere jaren bestrijkt, heeft de actualisatie het karakter van een tussentijdse evaluatie. Indien nodig kan de opgave worden bijgestuurd. Waarna gemeenten door middel van een addendum instemmen.
De regionale agenda wordt jaarlijks geactualiseerd en in het AB van september vastgesteld. In november kunnen gemeenteraden besluiten al dan niet in te tekenen op een of meerdere opgaven. Het proces in aanloop naar de vaststelling van de regionale agenda ziet er als volgt uit:

 • De concept Regionale Agenda wordt vóór 15 april aan de raden verstuurd.
 • De reacties worden uiterlijk in de tweede week van juni aangeleverd
 • Het DB voegt de commentaren waarin de zienswijze is vervat bij de ontwerp Regionale Agenda en biedt dit aan het AB aan in september.
 • Het AB stelt de Regionale Agenda in september vast. De Regionale Agenda wordt aangeboden aan de college's en gemeenteraden en gaat vergezeld van een zienswijzennota waarin is aangegeven op welke wijze de reacties zijn verwerkt.
 • De gemeenteraden besluiten in november om in te tekenen op een of meerdere opgaven of om  in te stemmen met de wijziging van een opgave.
 • In december worden de opgaveovereenkomsten ondertekend door de colleges en de voorzitter van de Groene Metropoolregio.

Jaarrekening
In de jaarrekening wordt verantwoording afgelegd, zowel financieel als inhoudelijk, over het voorgaande jaar. Er wordt gerapporteerd over de voortgang en afwijkingen op de geformuleerde doelstellingen, de voorgenomen activiteiten, de planning in de tijd en de besteding van de middelen. Het proces in aanloop naar de vaststelling van de jaarrekening loopt grotendeels gelijk op met het proces voor de begroting voor twee jaar daarna en ziet er als volgt uit:
• Het DB biedt de voorlopige jaarrekening, samen met de accountantsverklaring, vóór 15 april aan de raden aan.
• De gemeenteraden kunnen binnen acht weken bij het DB hun zienswijze over de jaarrekening kenbaar maken. Het DB voegt de zienswijzen bij de jaarrekening en biedt deze aan het AB ter vaststelling aan.
• Het AB stelt de jaarrekening vóór 15 juli volgend op het jaar waarop deze betrekking heeft vast. De definitieve jaarrekening wordt vervolgens ook voor 15 juli aangeboden aan de gemeenteraden en aan Gedeputeerde Staten.
Om de positie van de raden te versterken, wordt teruggekoppeld op welke wijze de zienswijzen van de raden al dan niet zijn verwerkt in de jaarrekening. Deze terugkoppeling wordt naar de raden verstuurd na vaststelling van de jaarrekening door het AB, in de vorm van een zienswijzenota die naar alle gemeenteraden gaat.

Opgaven
De Groene Metropoolregio is een opgavegerichte samenwerking. De informatievoorziening vanuit de opgave is dan ook belangrijk. Binnen de opgave zullen aanvullende afspraken worden gemaakt over de informatievoorziening. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de werkwijze van het DB. De informatievoorziening vanuit de verschillende opgaven naar gemeenten, sluit zoveel als mogelijk op elkaar aan. Onderlinge verschillen zijn echter mogelijk.  Frequent wordt vanuit de opgave de voortgang teruggekoppeld. Hiervoor worden de gebruikelijke kanalen gebruikt, zoals raadsinformatiebrieven en raadsontmoetingen.  

Risicomanagement

Deze pagina is gebouwd op 10/04/2021 13:56:50 met de export van 10/04/2021 12:45:47