Verbonden partijen

Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen

Bestuurlijke en ambtelijke vertegenwoordiging

Algemeen Bestuur
Het Algemeen Bestuur (verder AB) bestaat uit leden van de colleges van burgemeester en wethouders van de 18 deelnemende gemeenten. Voor Nijmegen is burgemeester Bruls aangewezen als AB-lid. Het AB vergadert zo dikwijls als de voorzitter dat nodig acht of als vier leden van het algemeen bestuur daarom verzoeken, doch ten minste zes maal per jaar.

Leden van het algemeen bestuur hebben een stemverhouding naar rato van de grootte van de gemeente.
Het aantal stemmen per lid van het algemeen bestuur per gemeente wordt jaarlijks op 1 januari bepaald naar inwonertal van de gemeente op basis van de meest recente CBS-cijfers, aan de hand van de volgende staffel:
Tot 20.000 inwoners: 1 stemmen
20.000-49.999 inwoners: 2 stemmen
50.000-99.999 inwoners: 3 stemmen
Meer dan 100.000 inwoners: 4 stemmen

Besluiten van het AB worden genomen bij meerderheid van stemmen. Besluiten omtrent de begroting en jaarrekening genomen met een gekwalificeerde meerderheid van stemmen. Een besluit is aangenomen indien de meerderheid van stemmen ook de meerderheid van de inwoners van de regio vertegenwoordigt.

Dagelijks Bestuur
Het Dagelijks Bestuur (verder DB) telt drie leden inclusief de voorzitter. Hierbij is in ieder geval één lid van het DB afkomstig van de gemeente Arnhem of Nijmegen. Zij vertegenwoordigen in het DB niet de gemeente waar ze burgemeester of wethouder zijn, maar zij nemen plaats in het DB namens het AB. Burgemeester Bruls is aangewezen als DB-lid.

Besluiten van het DB worden genomen bij meerderheid van stemmen. Elk lid heeft één stem.

Voorzitter
De Voorzitter wordt door en uit het AB benoemd. De voorzitter is burgemeester Bruls.  De voorzitter leidt de vergaderingen van het AB en DB en zorgt voor naleving van het Reglement van orde. Daarnaast vertegenwoordigt de voorzitter de Groene Metropoolregio in en buiten rechte.

Deze pagina is gebouwd op 10/04/2021 13:56:50 met de export van 10/04/2021 12:45:47