In deze paragraaf geven we een toelichting op:

Taken en bevoegdheden

Bestuur
 Het Bestuur is het beleidsbepalende orgaan en is belast met het besturen van de Stichting. Het Bestuurt vergadert in principe maandelijks. De Programmadirecteur is bij deze vergaderingen aanwezig voor verantwoording en beleidsontwikkeling. Het Bestuur laat zich ondersteunen door een adviseur en een ambtelijk secretaris. Het Bestuur laat zich adviseren door de Raad van Advies en specifiek over de begroting en de jaarrekening. Het jaarplan en het jaarverslag en de jaarrekening worden jaarlijks na vaststelling gepubliceerd op de website van de stichting (www.rvnhub.nl). Het bestuur wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

Raad van Advies
Het belangrijkste doel met de Raad van Advies is:

  • Waarborgen van kwaliteit; we willen gebruik maken van de kennis, expertise en ervaring uit diverse sectoren, opdat het beleid van de Stichting aansluit bij hetgeen de regio nodig heeft om de sociaaleconomische ontwikkeling te versterken.
  • Versterking van organisatie, netwerk en activiteiten; we willen de maatschappelijk relevante doelstelling van de Stichting verder vertalen in activiteiten, waartoe een sterkere organisatie en netwerk nodig is. Hiertoe behoort het activeren van executiekracht uit de eigen achterban.
  • Transparantie en legitimatie; we tonen aan dat we als Stichting zonder winstoogmerk opereren en activiteiten initiëren, en dat we een verbindend succes stimulerende beweging willen zijn voor mensen en organisaties.

Daarnaast kan de Raad van Advies (niet-bindend) o.a. adviseren over begroting en jaarrekening en wordt goedkeuring gevraagd bij wijziging van statuten en zaken rondom fusie of ontbinding van de Stichting.
De vergaderingen van de Raad van Advies worden voorgezeten door de voorzitter van het Bestuur en in de regel bijgewoond door het bestuur en de Programmadirecteur. De Raad van Advies vergadert in principe vier maal per jaar maar tenminste tweemaal per jaar.

Programmabureau, directeur en ondersteuningsorganisatie
Het programmabureau is een belangrijke spil in de beweging RvN@. De directeur van het programmabureau heeft de dagelijkse leiding van de stichting. De directeur wordt ondersteund door een assistent en communicatie-expert en kan gebruik maken van de verbindingskracht van Bestuur en Raad van Advies en de executiekracht van het Bouwteam. Samen faciliteren ze de beweging en geven aan welke ontwikkelingen nodig zijn voor de toekomst.

Frequentie van beoordeling van het functioneren van betrokken personen

De programmadirecteur legt jaarlijks verantwoording af aan het dagelijks bestuur door overlegging van het jaarverslag en de jaarrekening. Het functioneren van de programmadirecteur wordt jaarlijks met de voorzitter en het bestuurslid dat belast is met personeelszaken besproken.

Reglementen

Bestuur
In het Bestuur- en benoemingsreglement zijn de bestuursaangelegenheden nader uitgewerkt.  Dit reglement geeft nadere voorschriften, die de leden van het Bestuur bij de uitoefening van hun taken en functie zullen naleven. Voorts bevat het een aantal bepalingen voor de onderlinge relatie van het Bestuur en de Raad van Advies.

Raad van Advies
De werkwijze van de Raad van Advies is in een afzonderlijk reglement vastgelegd.
De Raad van Advies is een adviesorgaan en heeft geen juridische aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden. De Raad van Advies kan het bestuur van de Stichting adviseren over het realiseren van de missie, het vormen van beleid en verantwoording over het resultaat.
In het reglement zijn verder de gebruikelijke zaken als definities, samenstelling, taken en bevoegdheden, afspraken rondom vergaderingen, schorsing en ontslag geregeld.
Leden van de Raad van Advies ontvangen geen vergoeding. De kosten die leden van de Raad van Advies redelijkerwijs maken ten behoeve van de Stichting worden vergoed wanneer het bestuur hier vooraf in is gekend.

Directeur van het programmabureau en ondersteuningsorganisatie
Ook de taken en bevoegdheden van de directeur van het programmabureau zijn in een reglement vastgelegd.

Instrumenten van Raad en/of college om invloed via bestuurlijke vertegenwoordiging of anderszins te doen gelden

  • Het college benoemt een van de bestuurders in het dagelijks bestuur.
  • Het college besluit over de financiële bijdrage in de vorm van een subsidie van de gemeente aan de stichting.
  • De Nijmeegse raad heeft de bevoegdheid om zienswijze te geven ten aanzien van de deelname aan de stichting.
  • De wethouder Economie (Monique Esselbrugge - 2018) kan binnen het bestuur invloed uitoefenen op de onderwerpen die geagendeerd worden voor het bestuur en de raad van advies.